چلن دزمانی — فضل مولا توره کئ

  چلن د زمانی   شاعر: فضل مولا توره کئ ترتيب کوونکی: محسن علی زئ     چلن دزمانی په زړه داغونه راکوی دمینی محبت پر ځای غمونه راکوی په خوله باندی یو څه وای په زړه کی یی بل څه وی دلطف او نوازش پر ځای سوکونه راکوی هرڅه کی ګڼکپی ده صداقت له[…]

د زړه آواز —- سليمان شاه صوفی زاده

د زړه آواز څوبه لويه خدايه  مسلمان  ويده  خوبو کښی وی          څو به زمونږ واګی د اغيارو په لاسو کښی وی   څوبه ځان ځانی وی دقدرت په سرجنګونه وی غم کښی د جيبونو په غريب  ولس ظلمونه وی څوپوری به کونډی يتيمان په سرولمبوکښی وی          څو به زمونږ واګی د اغيارو په لاسو کښی[…]

پښتو متلونه — امين الدين سعيدی

  پښتو متلونه   ليکنه او ټولوونه  : امين الدين ( سعيدي ) دحق دلاري کلتوري ټولنه  جرمني     څو لنډى خبرى  : اولسى ادب د اولسونو معنوي پانگه ده ، دغه په زړه پورى فکرى ټولنيزه پانگه د زمانى په اوږدو کى دټولنيز ژوند په خوره لمن کى دسترو ملى ارزښتونو په توگه[…]

غزل — عبدالمالک وفا

  غزل   عبدالمالک وفا ۲۴/۱/۲۰۰۶ کابل دارلامان   لا می دمرګ قیــمت پوره نـدی زه نورغواړمـــه ګرانه ښــــاغلیــه را غلـی یمـــــــه پور غواړمـــه زما وطن کې خلــق ما نه منــــــــی نه ویــریــږی تاتـــــه را غلی یــم له تا څخه زه زور غواړمــــه چی زه حاکــم او حکمران یـم پروا مــه کړی دڅـه زه په[…]

غزل — عبدالمالک وفا

  غزل   عببدالمالک وفا   لــکه ګلاب لکـه ریحان را بــاندی اووریـــږه شیبه شـیبه لکـه بــاران را بــاندی اووریـــږه سـتا تازګی مـنم چی خلقو باندی کوډی کـوی لکه پاســته خواره زلفان را بانـدی اووریــږه چی ومی نه سـیزی ته ګرانی په لمبو دشونډو ماتـه نزدی کړه دی لبــان را باندی اووریـږه دلته خوښـکلی بی[…]

ای زما وطنه — سليمان شاه صوفی زاده

    ای زما وطنه       د ساغرپويان ددی سندری د آوريدو لپاره لطفاً د ګران افغانستان په بيرغ باندی کليک وکړئ   ا ی زما و طنه د ا تلو ننګيا لو وطن غرونو نه دی زار شم د اتلو توريالو وطن ای زما وطنه وطنه زار دی شم ښکلا يی زمونږ[…]

دزړه خبری — سليمان شاه صوفی زاده

    دزړه خبری ليکونکی: يو خوب می دی ليدلی چه ټول شوی افغانان وی —– جوړشوی ښه ميدان وی يوخواته په چوکيوکښی قطا ر زمونږ مشران وی —– مغروره په خپل ځان وی بل خواته ناست په ځمکه عامه خلک غريبان وی —– هم کونډ ی يتيما ن وی د زړه پټی خبری د[…]

دنيا شوله بدله — سليمان شاه صوفی زاده

    دنيا شوله بدله سليمان شاه صوفی زاده   دنيا شوله بدله، بدل شوی هر انسان دی – داڅه رنګه دوران دی دنيا شوله  بدله، بدل  شوی هرافغان دی- په غم کښې دخپل ځان دی   دنياشومعتبر هرڅوک لری هنر سپوږمئ ته کړی سفر افغان غريب ترټولووروسته پاتی په جهان دی افسوس افسوس ارمان[…]

غوږ شه ته کرزيه! — سليمان شاه صوفی زاده

    غوږ شه ته کرزيه!     زه خويږی ترخی وايم ، صفا؟ که سياسی غواړی؟ غو ږشه ته کرزيه که ريښتيا ديموکراسی غواړی وا وره  د  ولس  نه  که  رڼا  ته  اسا سی  غواړی غو ږشه ته کرزيه که ريښتيا ديموکراسی غواړی   تله د ا نصا ف  په لاس کښی واخله  عدالت[…]

شکايت — سليمان شاه صوفی زاده

    شکايت     زو ريد لئ  يم  عا لمه  چه  ا فغان  يم غم   ځپلی  ز ه  د  لاسه  د  ا نسان  يم پيژ  ند  نه    د  ا نسا ن    ا سا نه    نده کړ يد لی  زه  تر ننه   سر ګر د ا ن يم ډيرعجيب مخلوق انسان دی زماوروره ځکه بوخت […]

د مجاهد ياد — سليمان شاه صوفی زاده

  د مجاهد ياد     سليمان شاه صوفی زاده   ای مجاهده ستا د سرو وينو سنګر ته سلام ای مجاهده ستا زخمی زړه اوځيګرته سلام تا د عزت لاره کړه غوره ستا نظرته سلام ای ستا د لاری پيروان ښځه او نر ته سلام ښکل  وطن آزاده  تا ، مزی  يی چا وکړی[…]

نعت شريف —- سليمان شاه صوفی زاده

نعت شريف   محمد  ها شمی   فضل   د  سبحا ن  د ی هدا يت   لره   د   نسل   د  ا نسا ن  د ی   برکت او رحمت خپورد ی په د نيا کښی د کوم  وخت نه چه راوړئ ئی قرآن دی   بشريت  ته  ئی  اخلا ص اوصفا  راوړه ښه  مصد ر د  صدا[…]

رياکار —- سليمان شاه صوفی زاده

رياکار اشنا درباندی پوه يم د کلونو، ريا کار يی صادق نه يی مکار يی په ژبه ته خادم دخلکو زړه کښی دی ښاماريی ښه ټګ او ښه ټګمار يی بی امنه دی خپل کور، ته دپرديوڅوکی دار يی خفه نه شی غدار يی خدمت دخلکونه کوی، فضول خوشی بيکاريی لستوڼی کښی ته مار يی[…]

سوال اوځواب —- سليمان شاه صوفی زاده

سوال اوځواب   ای ګرانه مهربانه په وطن کښی مو بد حا ل دی؟         دعوی اوقيل وقال دی مونږ ټول يو سره ورونه، ولی قتل او قتا ل دی؟          له تا نه می سوال دی   خبرنه يی ای ځوانه، په وطن کښی چه بدحال دی         قدرت لره جنجا ل دی په خپلو کښی جوړ[…]

د اسيا زړه —- نوميال

د اسيا زړه ا ى ربه ستا په مينه مې دنيا ولي په تيږو په نوم د دهشت ګر مې امريكا ولي په تيږو   زما لاس غاړه كې پروت دى اى خالقه نصرت غواړم خاوند د تمد ن مې ، له فضا ولي په تيږو   دا څرنګه انصاف دى چې نړۍ ورته حيرانه[…]

بــرداشــت —– قاری سعيد زرمتی

بــرداشــت په زړه درزا په خوله كو كا ره لرو مو نږه مز ل په نا هو ا ره لرو هرويشتندى پرې خپل نښان پخوي په زړه كې موږ دا سې هنداره لرو زمونږ غليمه ته ګېله مه كوه ! د غه عا دات مونږه له آره لرو نمروده مونږ تر خپل جنته پورې ستا[…]

د اصلی افغان پيغام پيغام امريکايی يرغلگروته — سليمان شاه صوفی زاده

  د اصلی افغان پيغام، امريکائی يرغلګروته!   سلیمان شاه صوفی زاده             ای د د نيا غمه چه ويشو نکی د غمونو يی نوم د آ زادئ کښی نړ و نکی د ملکونو يی ته چی يی را غلی خپرونکی د ظلمو نو يی ورک شه د دی ملک[…]

تش په نوم مجاهد ته —- سليمان شاه صوفی زاده

تش په نوم مجاهد ته!!! که ولس يی ژړولی ، مجاهد صاحبه ته يی که جهاد يی شرمولی، مجاهد صاحبه ته يی که بدنامه دی دښمن وو، ته بدنامه له هغه يی که ناکامه دی دښمن وو، ته ناکامه له هغه يی بهانه دی غلامی وه، تا وژل چه ورنه ښه يی ته چه خپله[…]

کوڅه ډب —- مولوی محمد يونس خالص

کوڅه ډب شيطان ترينه جوړيږی چی انسان شی کوڅه ډب ياران شی تری بيزاره، چی ياران شی کوڅه ډب نن دلته، سبا هلته ، کله سم ، او کله کوږ شی سم جوړشی منافق، چی مسلمان شی کوڅه ډب نوکرد استعمارشی، خپل ملت په نورو پلوری دکوم هيواد چی پوه ملی ځوانان شی کوڅه ډب[…]

پوچ كارتوس —- مولوی محمديونس خالص

پوچ كارتوس ماوې چه باز دې خو ټپوس وختو په دووسا نو كښې دووس وختو د زړه په وينومې روزنه وركړه چه زړه ترې جوړكړم خوپپوس وختو ډېر مې ټولنه كښې دروند وتللو آخر كښې سپك انډې د بوس وختو په جها د ي هدف ېې لوبي وكړي خدايګو دروس څخه جړوس وختو د ا[…]