نمایش پوسترهای نقاشی شده نقاش مستعـد افغان — امان معاشر

 

نمایش پوسترهای نقاشی شده نقاش مستعـد افغان در کنفرانس صلح ونکوور، کـانادا

 

در آستانه برگزاری(Remembrance Day)  ، روز گرامیداشت از خاطرۀ قربانیان جنگ جهانی به ابتکار سازمان (Stop War)  روز هشتم نوامبر، ، کنفرانسی به اشتراک نمایندگان سازمانهای اجتماعی صلح و دفاع از حقوق بشر از کشورهای کانادا، امریکا  در شمال ونکوور برگزار گردید.

 

دراین کنفرانس، سخنرانان در رابطه به جنگ و عاقبت های ناگوار آن، صحبت ها نموده به خصوص ادامه جنگ در افغانستان وشرق میانه را تهدیدی در رونــد ترقی و تعالی عصر خوانده یکبار دیگر از حاملان جنگ طلبیدند که به جنگ و تباهی، این بلای عصر خاتمه دهند.

در این کنفرنس، پوسترهای نقاش وطندوست و مبارز کشور ما محترم، ستار صبوری، به نمایش گذاشته شده بود، که بیانگر واقعیت های دلخراش و ناگوار جنگ بالای مردم ستمدیده و آوارۀ افغانستان بودند.

 

خانم( Mable Elmore )، وکیــل در پارلمـان بی.سی.، کانادا گفت: مقصد از گرامیداشت از خاطره های قربانیان جنگ، شاد ساختن روح شهیدان بوده و درسی برای ماست که جنگ عاقبت ناگوار دارد.  قسمیکه در پوستر های نقاشی شده نقاش مبارز افغانستان، اقای ستار، می میبنیم، مردم مظلوم و بی گناه افغانستان در جنگ تباه کن سی ساله، مشقت های زیادی را متقبل، آواره و پریشان شدند.  ما مدافعان صلح باید متحدانه بر ضد جنگ افروزان و نابرابری های انسانی در دفاع از صلح سراسری و تساوی حقوق مرد وزن مبارزه کنیم."

 

خانم افغانی ایکه در این کنفرانس اشتراک داشت، خود را «تــوبا» معرفی نموده کفت:

"ما، امروز استعداد های فرهنگی در اجتماع خود داریم و باید آنها را در اجرای فعالیت های فرهنگی شان دستگیر شویم.  مبارزۀ فرهنگی در اعاده صلح  تاثیرات بجا و خوب دارد و هم فرهنگ غنی و دیـرینۀ ما حفظ میشود. نمایش پوسترهای محترم ستار، نمونۀ بارزی است که افغانها جنگ نمی خواهد.

 

محترم ستار صبوری گفت: "به همکاری سازمان (Stop War) ، در این نمایشگاه، بیست پوستر خود را به نمایش قرار دادم که مورد توجه اشتراک کنندگان و رسانه های همگانی قرار گرفت و این کنفرانس با نمایش پوستر های من مدت سه روز به نمایش علاقمندان قرار میگیرد."

 

امان معاشر، خبرنگار آزاد

 

www.houseofmawlana.com

 

از راست به چپ خانم مبل المار، خانم توبا، امان معاشر و ستار صبوری

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *