دربارۀ ما

مسؤلين صفحه ” صدای افغان” افغانانی اند که روی جبر حوادث جسماً از زیر چادر مادر وطن بگوشه های دور تری از آن دامان پاک پرتاب شده، ولی روح و روانشان همراه با مام وطن بوده وثقلت کوله باری از درد جانکاهی را که مادروطنمان باقلب داغدار خویش بردوشش دارد، حس مینمایند، و همسان با چشمان خونبار و تن پاره پارۀ این مادر عزیز، چشمان پر أشک وقلبی پر از درد و حسرت دارند. اما امیدی باستواری .قامت بلند هندوکش پرغرور و پهنای بکوای سخاوتمند دارند واز همینجاست که جرأتی کرده با کلوله نخی قصد خرید یوسف زیبا را در بازار دنیای اینترنتی نمايند.

A

نام گذاری صدای افغان

سبب انتخاب اين نام تأکيد برماهيت و اهداف اين صفحه بوده و بيانگراين است که اين صفحه بدورازهرنوع تعلقات قومي ؛ زباني ، سمتي و مذهبي ، بيانگرآرمانهای همه باشنده گان افغانستان بوده ،بناءً ازنظرحقوقی همۀ هموطنانمان را باهم برابردانسته و سرتاسر افغانستان را خانۀ مشترک برای همه أتباع آن می شمارد.

A

هدف ازايجاد صدای افغان

هدف ما ازايجاد صفحۀ صدای افغان اين است تا بتوانيم بدينوسيله به گونه گسترده تر ، سريع تر و سهل تر مطالب سودمند، ضروری وجالب توجه را در خدمت هموطنان و علاقه مندان آن قرار دهيم، در این راستا توجه زیادتری به آشنايي بيشترکودکان و نو جوانان با مسائلی که برای آینده شان در رابطه با فرهنگ افغاني ، معلومات عمومی، مسائل دينی ومذهبی، آگاهی از تحولات وپيشرفتهای علمی جهان مدرن امروز که برایشان اهمیت دارد، مبذول خواهد شد. چنانچه بیان گوشه هایی از افکار و عادات غلط و انحرافی که با تأسف در بین عده یی از مردم ما شایع است جزء اهداف آن خواهد بود ، باشد تا نسل های آینده از آفت چنین عادات و افکار ناپسند تا حد إمکان مصئون باشند.

صدای افغان درنظر دارد تا درآینده برای رفع مشکلات کودکان ونوجوانانی که سالها است درکشورهای غربی سکونت دارند و بسياري از آنها نه تنها ازخواندن ونوشتن زبان های مادري پشتو ودری عاجزاند بلکه درمکالمات شفاهی و آن هم در حد مکالمات عادي و روزمره با مشکلات مواجه هستند، بخش ديگری را به زبان انگليسی نيز دراين صفحه علاوه نمايد. البته درينمورد به همکاري هموطنان خصوصاً جوانان افغان نيازمنديم.

سعی وتلاش مسؤلين اين صفحه همواره درحفظ روند صلح جويانه، بی طرفانه و روشنگرانۀ اين صفحه خواهد بود. اين صفحه نيز يکي از محورهاي گفت و شنود و مباحثات تحقيقاتی و انتقادی بين روشنفکران و فرهنگيان افغان وشخصيت های علمی به هدف ايجاد فضای تبادل افکار به شیوه درست وديموکراتیک آن وزمينه سازی برای پذیرش فرهنگ انتقاد و آزادی بيان ( بدون تجاوزنامشروع بر حریم دیگران) خواهد بود، تا بدينوسيله گامی به سوی نوسازي اندیشوی و فکری درافغانستان معاصربرداشته باشيم.

يکی از اهداف عمدۀ صدای افغان اين است که همۀ افغانها ، برادرگونه درفضای وحدت و همبستگي ملي در کنار هم در صلح و صفا زنده گي نموده، ازگرايش هاي تباهکن وتفرقه انداز : قومی ، قبيلوی ، سمتی ، زبانی ، مذهبی و امثالهم دوری جسته و از گرايش هاي تند و افراطي در هر شکل و نوع آن پرهیز دارند. از هرگونه تبعيض ویا امتيازاتی که براساس تعلقات قومی، اندیشوی، حزبی، سمتی، زبانی و مذهبی استواربوده و مخالف منافع و مصالح ملي واعتقادی و بدور از شأن انسانی یک انسان شریف میباشد، جلوگيری نمايد.

ما بهیچ وجه خودرا مبراء از خطاء و سهو، کمی و کاستی ندانسته، از همین رو صمیمانه براي رفع کاستي ها و اصلاح اشتباهات در نشرات “صدای افغان” ، به نظريات انتقادي و پيشنهادي کارشناسان و خواسته هاي خواننده گان ” صدای افغان” ارج فراوان قايل بوده، وبا امتنان آنرا استقبال مي نماییم. ازهمکاران وعلاقمندان اين صفحه نيزعلاوه بر توقع همکاری ، آرزوی تبادل افکار، مبتني بر اصول بردباري و احترام متقابل و ديالوگ ميان دارنده گان ديد گاه هاي مختلف را داريم.

A

استقلال و عدم وابسته گي صدای افغان

صدای افغان يک صفحۀ کاملاً مستقل بوده ووابسته به هيچ يک از احزاب سياسی ويا کدام جريان وگروه ديگری نمی باشد.

نشرات صدای افغان با مصارف واعانه های داوطلبانۀ فقط مسؤلين اين صفحه تمويل ميگردد، وبرای حفظ استقلال ، آزادی وفارغ بودن ازهرگونه تأثيرات ووابسته گی ها، از هيچ مرجع حکومتی وغير حکومتی داخلی ويا خارجی کمکی حاصل ننموده ونه هم درآینده از کسی ويا مرجعی تقاضای کمک را خواهد نمود. ونيزهيچ يک از اعضاي کانون و هيچ يک از همکاران صدای افغان بخاطرخدمتی که براي صدای افغان انجام مي دهند ، هيچ گونه دستمزد و پاداش مادي دريافت نمي دارند.

.اميدواريم بتوانيم از طريق اين صفحه مطالب سودمند وجالبی را به خواننده گان محترم پيشکش کنيم، به ويژه آنچه در رابطه به جامعۀ افغانی و موضوعاتی که برای جوانان و نو جوانان مفید پنداشته میشود