بحث ها و انعکاسات

inekas

جهت استفاده بهتر بازدید کنندگان سایت، آن مقالاتی را که مداخله نویسندۀ دیگری

 را در پی دارد، بعد از نشر، درین آرشیف باهم یکجا کردیم .

مباحثه میان محترم عبدالکریم فاریابی، محترم سید هاشم سدید،محترم عزیز نعیمی و ادارۀ صدای افغان:

عبالکریم فاریابی: اسلام به ذات خود ندارد عيبی

عبالکریم فاریابی: پرسش هايی از آقای سيدهاشم سديد درمورد زنا وسنگسار

ادارۀ صدای افغان: صحبتی با آقای سید هاشم سدید

عبالکریم فاریابی: يک بام ودوهوای سيدهاشم سديد

ادارۀ صدای افغان: در پاسخ به بعضی از پرسشهای محترم آقای سدید

عبالکریم فاریابی: خدمت آقای عزيز نعيمی

عبالکریم فاریابی: برداشت های غلط و مزورانۀ دو مارکسست از آیات قرآنی (سید هاشم سدید و کبیر توخی)

عبالکریم فاریابی: شعبده بازیهای این خادیست مکار

عبالکریم فاریابی: لحظاتی با یاوه سرایی های خنده آورخادیست آزادل

عکس العمل محترم عبدالکریم فاریابی در برابر محترم آزاد ل:

عبالکریم فاریابی: به پاسخ هتاکیهای يکی از مارکسست ها درسايت افغانستان آزاد (بخش اول)

عبالکریم فاریابی: به پاسخ هتاکی های يکی از مارکسستها عليه قرآن کريم درسايت افغانستان آزاد (تتمهء بخش اول)

عبالکریم فاریابی: به پاسخ هتاکی های يکی از مارکسستها عليه قرآن کريم درسايت افغانستان آزاد (بخش دوم)

عبالکریم فاریابی: به پاسخ هذيان های يکی از بندگان مارکس عليه قرآن کريم درسايت افغانستان آزاد (بخش سوم)

عبالکریم فاریابی: به پاسخ هذيانهای يکی از بندگان مارکس عليه قرآنکريم درسايت افغانستان آزاد ( بخش چهارم)

عبالکریم فاریابی: به پاسخ هذيانهای يکی از بندگان مارکس عليه قرآنکريم درسايت افغانستان آزاد ( بخش پنجم)

عبالکریم فاریابی: به پاسخ هذيانهای يکی از بندگان مارکس عليه قرآنکريم درسايت افغانستان آزاد ( بخش ششم)

عبالکریم فاریابی: به پاسخ هذيانهای يکی از بندگان مارکس عليه قرآنکريم درسايت افغانستان آزاد ( بخش هفتم)

عبالکریم فاریابی: به پاسخ هذيانهای يکی از بندگان مارکس عليه قرآنکريم درسايت افغانستان آزاد ( بخش هشتم)

عبالکریم فاریابی: به پاسخ هذيانهای يکی از بندگان مارکس عليه قرآنکريم درسايت افغانستان آزاد ( بخش نهم)

عبالکریم فاریابی: به پاسخ هذيانهای يکی از بندگان مارکس عليه قرآنکريم درسايت افغانستان آزاد ( بخش دهم)

عبالکریم فاریابی: به پاسخ هذيانهای يکی از بندگان مارکس عليه قرآنکريم درسايت افغانستان آزاد ( بخش یازدهم)

عبالکریم فاریابی: به پاسخ هذيانهای يکی از بندگان مارکس عليه قرآنکريم درسايت افغانستان آزاد ( بخش دوازدهم)

مباحثه میان محترم احمد علی کوهستانی، محترم احمد محمود حامدی،محترم احمد علی دین پرور، محترم نعمت الله ترکانی و ادارۀ صدای افغان:

احمد علی کوهستانی: سرکوب فریاد های ملازاده، یاد آورحوادث محرم درکربلا است

احمد محمود حامدی: تبصرۀ کوتا ه بر نامۀ سرگشادۀ آ قائ احمدعلی ( کو هستانی) به آ قائ عمر خطاب

علی احمد دين پرور: اشاره ای بر تقیۀ مذهبی وسیاسی آقای نعمت الله ترکانی

احمد علی کوهستانی: آنچه سدهء بیست و یکم میخواهد (قسمت اول)

ادارۀ صدای افغان: چند سخنی با آقای ترکانی

ادارۀ صدای افغان: آقای ترکانی کمی دقیق تر و مسئولانه تر!

احمد علی کوهستانی: آنچه سدهء بیست و یکم میخواهد پاسخی به آقای نعمت الله ترکانی(قسمت دوم)

ادارۀ صدای افغان: توصیه به آقای ترکانی

مباحثه میان محترم نجیب الله نجیب، محترم ویس ناصری، محترم عبدالله عابد کابلی، محترم سید احمد بشیر افضلیار، محترم سید معروف عباسی، محترم اسدالله رویین، محترم عبدالله مؤحد و ادارۀ صدای افغان:

نجیب الله نجیب: عمرخطاب با پول هنگفتی توسط ایرانی ها فروخته شد

ویس ناصری: استقبال و تمجید از اقدام شایسته ، بجا ، مناسب و جرئتمندانه آقای عمر خطاب

عبدالله عابد کابلی: عمر خطاب در بازار تلویزیون پیام افغان ارزش هائ دینی ومذهبی را معامله نمود

سید احمد بشیر افضلیار: پیام تبریکی اعنوانی محترم عمر خطاب!

سید معروف عباسی: در جواب نوشتۀ سيد بشير افضليار

اسدالله رویین: سخنی چند در رابطه با سخا وتمندیهای بی حد وحصر آقائ ویس ناصری

عبدالله عابد کابلی: این پیام تبریکی به آ قائ عمر خطاب است ؟؟؟ و یا دفاعیه ای از لجن پراگنی تلویزیون سلام…

عبدالله مؤحد: ارواح انبياء و اولياء پس از وفات كجا هستند؟

سید احمد بشیر افضلیار: اشاراتی به نقد بی مورد و میان تهی آقای سید معروف عباسی

ادارۀ صدای افغان: شکوۀ محترم اسدالله رويين از ادارۀ سايت

سید معروف عباسی: ترازوئ يک پلۀ آقای افضليار!

عبدالله مؤحد: انگيزه شكست دو امپراطوربزرگ توسط ياران و شاگردان مکتب نبوی و مصائب امروزی درجهان اسلام

سید احمد بشیر افضلیار: ثبوت بقاء روح و ارتباط انسانها با ارواح انبیاء، شهداء و اولیاء

سید احمد بشیر افضلیار: اختلاط ومغالطه درروش برداشت ازآیات متبرکه قرآن و…

عبدالله مؤحد: ارتباط ارواح انبياء، شهداء و اولياء با دنيا در پرتو قرآن و سنت

سید احمد بشیر افضلیار: سلسله بحث پیرامون ارتباط با ارواح انبیاء اولیاء و شهداء و شفاعت آنان و توسل به آنان

عبدالله مؤحد: آيا ميتوان بجز خدا ديگران را حافظ،ناصر، کافی، فريادرس و… دانست؟

عکس العمل محترم محمود نکته دان در برابر عده ای از نویسنده گان در سایت خاوران:

محمود نکته دان: تقدیم به دانشگاهیان افغانستانی درسایت خاوران

محمود نکته دان: تقدیم به گلشنیار نویسندهء فحاش سایت خاوران

محمود نکته دان: به قاضی موسی ، ملا نصوح سایت خاوران

محمود نکته دان: در خانه اگر کس است یک حرف بس است (حرف های با آقای گلشنیار و امان معاشر)

محمود نکته دان: سزای قروت آب گرم

 

ورود به بخش دوم