افغان ماشومانو ته په زړه پوری کمپیوتری لوبی

  افغان ماشومانو ته په زړه پوری کمپیوتری لوبی   ګرانو زده کوونکو! دادی ستاسو د لازېات معلومات ، پوهنی او د وخت څخه د ښه استفادی په موخه ستاسو لپاره مو څو په زړه پوری لوبی چی بی له شکه تاسو سره د درسونو په ښه زده کړه کی مرسته کوی، په همدی وب[…]