بل به نه وې وطن هسې — فضل مولا توره کئ

 

بل به نه وې وطن هسې

 

 

شاعر: فضل مولا توره کئ

 

 

لکه وران زما وطن شوبل به نه وې وطن هسې

لکه لوټ زما چمن شوبل به نه وې چمن هسې

 

دظالم نفاق له لاسه ،سرتندې وهم دوه لاسه

لکه زړه زما ویرجن شو بل به نه وې ویرجن هسې

 

په پردوملکونوګرځم، سربداله سرګردانه

لکه ورک زما مدفن شوبل به نه وې مدفن هسې

 

دادشګویون به کله دمنزل په سرختمیږې

ګوره خوارزمابدن شو بل به نه وې بدن هسې

په لمسون درقیبانو،وروردورورخونه تالا کړه

 

ځوې دپلارسره دښمن شو بل به نوې دښمن هسې

دمحموداصیل زامنو!نوم نښان مومحوه کیږې

 

درنه هیر دخدای رسن شو بل به نه وې رسن هسې

دوې دخیر په غونډې ناست دې، زه اوته سره جنګیږو

 

ګوره څیرې مو یخن شو بل به نه وې یخن هسې

(توره کیه)په زاریوافغانان سره راټول کړه

بې تاثیرکه داسخن شو بل به نه وې سخن هسې!

 

 

داشعرښاغلې فضل مولا (تورکی)په کال ۱۳۷۹/۴/۱۵ نیټه په ګل اباد-بوردکې جوړکړې دې.

اوما محسن علی زې صرف د(صدای افغان)ویب پاڼی لپاره دشاعر په اجازه ترتیب

کړې دې.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.