انتخاباتِ ديموكراسى!

انتخاباتِ ديموكراسى!

بقلم: انجنیر خلیل الرحمن مهاجرزاد

جمال الدين كاپلان رح ميگفت: انتخابات ديموكراسى يعنى حكومت ٥١ جاهل بالاى ٤٩ عالم!

انتخاب كردن هم به علم ضرورت دارد. هر چيزى را كه انسان ميپسندد اولاً علم خود را به آن شى ميآورد و بعداً يك شى را بر شى ديگر ترجيح داده يكى آنرا انتخاب ميكند، حتى اگر شى منتخب نان خشك هم باشد: نظافت نانوايى، اخلاق كارگران، مزۀ نان وغيره باعث اعتبار مشتريان ميشود.

حالا ببينيم كه ملت ما تا كدام حد امكانات انتخاب نمودن را دارند. اكثريت در فقر و ناامنى زندگى ميكنند! متأسفانه به آن وضعيت نرسيده ايم كه نانواى خود را انتخاب كنيم. اگر نان قاق و باسى براى ما برسد خدا را شكر ميكنيم. يعنى مشتريان بايد هم قادر به انتخاب كردن باشند و همچنان شى منتخب را حاصل كرده بتوانند.

لهذا اشتراك و دخالت ح اا در سياست كشور با هدف والاى ما يعنى تشكيل حكومت صلح و عدالت اسلامى در شرايط امروزى يك امر ضروريست و در اصل تمام جهان به صلح و عدالت اسلامى محتاج است – بالخصوص افغانستان!

منتهى رسيدن به اين هدف تنها از راه انتخابات ممكن نخواهد بود!

رسيدن به اين مرام جد و جهد اضافتر ميخواهد.

حكومت حد اقل قوت و قدرت فكرى يعنى علمى و فزيكى يعنى نظامى را بايد بدست داشته باشد تا صلح و عدالت را نافذ كند.

اگر ح اا در صدر حكومت افغانستان نرسد بايد در ولايات، شهرها و حوزه ها اين مرام خود را عملى كند.

اردوغان قبل از رياست جمهورى والى استانبول بود و در آنجا اعتبار مردم را اخذ كرد. بعداً قدرت علمى همرزمانش و بالآخره قدرت نظامى و استخباراتى باعث رسيدن او به رياست دولت شد و باقى ماندن به قدرت را مستحكمتر ساخت.

با وجود اين همه قدرت امروز ترس از آن دارد كه در انتخابات ولايات كه در اين ماه برگزار ميشود ، شهر استانبول را به حريف هايشان ببازند. ازينخاطر صدراعظم قبلى و رئيس پارلمان بنعلى يلدرم را كانديد به والى استانبول كردند.

هرقدر ما تهداب را درستتر بگزاريم بهمان اندازه عمارت مستحكمتر ميباشد.

يك خيمه را چند نفر محدود با وسايل كم تهيه كرده ميتوانند ولى با كمى باد و شمال دوباره ازبين ميرود. اما بناء كردن قلعهء مستحكم به زمان ، افراد و وسايل زيادتر ضرورت دارد و بهميترتيب براى فروپاشى و فتح اين قلعه لشكر و باروت زيادتر ضرورت خواهد.

الله متعال در ميهن ما صلح وحكومت عادل اسلامى را نصيب كند

آمين

ان شاءالله

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *