تاجران سیاسی

تاجران سیاسی

محمد عزیز عزیزی

***********************

دریا ورود را به سرابی فـروختند

كان عقيق را به عنابی فروختـــد

—–

دلالهـــای ، ماهر بازاراين زمان

بنگر چگونه با چه شتابی فروختـــند

—–

آبِ وطـــن وآبروی ملک وخلـق را

با خرج خوان وصرف كبابی فروختند

—–

آزادگی وهمـــت وطبـــع بلنــــد را

با جوره کفش ودست ثیابی فروختند

—–

با چشمهای بسته که بود از خمارمی

بحرشرف را به جام شرابی فروختند

—–

اين تاجران بی خبراز ارزش متاع

كاخ  بلنـــد را به  حبابی فروختنـد

—–

میراث وافتخـــار بزرگ جهـــاد را

چون تشنه ای بجرعۀ آبی أبي فروختند

—–

با جار واشتهـار زیادی بملك غير

بر چهارسو بهر در وبابی فروختند

—–

زجهالت بشوق  پول  بچه زرگران این

با نرخ  مُهره ، گـــوهـــر نابی فروختند

—–

زانها سوال شد که مباداچنین کنید

با گوش کــَر بدون جـــوابی فروختنى

—–

درد بزرگ ورنج « عزیزی» ازین سبب

دون سند، حساب وکتابی ، فـــروختنـــد

پایان

——————————-

– م – ع -عزیزی

شب جمعه ساعت : 00:30 بعد از نصف شب

ششم دلو سال 1397 هجری شمسی

مطابق به :2019-01-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *