تهاجم فکری وسیاست دین زدائی (دین ستیزی) سکولاریسم

تهاجم فکری وسیاست دین زدائی (دین ستیزی) سکولاریسم

نویسنده:عبدالصمد”منیب”

یکی ازابزارهای تبلیغاتی دشمنان اسلام براین پدیده استواراست که دین هیچ رابطه ای باسیاست وحکومت داری نداردهمواره اذهان مردم رابه

این طرزتفکرتخریش میدهند،اینکه دین ودیندارها ( دعوتگران ورجال دینی)نبایددراموردولت وسیاست مداخله کنند،دلیل شان تجربات عقلی وحکومات پاپها درقرون وسطا می باشد

بلی !

ازقرن15الی قرن18،اروپامحورخشونت روحانیون مسیحی ومسیونرهای  حاکم بود که ازادرس دین برگروه های مردم مظلوم اروپا خشونت را رواداشته وحکومت میکردند،امافراموش نباید کرد که این مسیونرهاتنهاکسانی نبودندکه بساط ظلم وفسادرا براروپا هموارکردند،بلکه زمامداران مستبدآن عصرومسیونرهادوروی یک سکه بودند ودرتبانی بایکدیگربرمردم جنایت میکردند

بلی دوستان !

درتاریخ سیاسی اسلام نیزچنین مثالهای زنده  ای وجوددارد،که برخی اززمامداران اهل هوی ونفس پرست مردم را به هدفی رسیدن به اهداف خویش ازنظریات معتبر وآموزش های اصیل اسلامی دورنگهداشتند،این بدان دلیل است که چنین افراد جاهل وناآگاه هیچگاه توانائی تصمیم گیری برمسائل مهم جامعه،نظام و…… راندارد وهیگاهی نمیتواند که روش وعملکرد اینوع شاه هان مستبد ،جاهل وهوی پرست، برای مردم دین وآموزهای آن تلقی شود

به همین اساس است که برخی حلقات استعماری و سازمان یافته ارزش های اصیل اسلامی را دین ستیزانه مورد تحلیل وارزیابی قرارداده واطلاعات غلط بی اساس رابنام تعلیمات اسلام بمردم انتقال می دهند،هدفی این دسته های مزدور این است که بنحو ارام دیدگاه مردم ازتعالیم واقعی دین،آنگونه که زمامداران اجیر ومستبد میخواهد،تغیراساسی بیابد.

ولی بساکشورهای اسلامی که زعامت مملکت را بدست گرفتندوارزشهای  اسلام وآموزهای آنرا درشیوه رفتار حکومت داری نصب العین قراردادند،هیگاه دیده نشده که است که بمنافع ومصالح علیای جامعه هتک حرمت رواداشته باشد

بلی دوستان!

آموزه های اصیل اسلام تمام حوزه های زندگی انسانهاچه آنهائی که تاهنوزبدنیا نیامده اند،چه آنهائی که دنیای فانی را وداع گفته اند وچه آنهائی که همین اکنون درقید حیات بسر میبرند؛قواعد،مقررات ورهنمودهای لازم دارد وهمه جوانب حیات سیاسی،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی مردم  حتی ازآداب طهارت وصحت،حکومت داری ونظام داری،مسائل جنگ وصلح.

موضوعات کلتوری وروشهای اجتماعی باالاخره درحوزه حقوقی خصوصی،عمومی،اساسی،فردی،اجتماعی مطابق هرزمان وهرمکان الی روزرستاخیزااحتوامیکند وفراراه او تعالیم ومقررات جهانشمولی رامیگذارد

                                                          ومن الله التوفیق

منابع:

1-نقدوبرسی مکاتب ص21 و22

2-فرهنگ تفسیری ایسم ها ص177-178

3-تاریخ جهان جلد،10ص296

قرضاوی،داکتر قرضاوی-فقه سیاسی-ص 42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *