نکاتی چند پیرامون سیاست ومبارزه سیاسی

نکاتی چند پیرامون سیاست ومبارزه سیاسی

بقلم: د. فضل الهادي وزين

سیاست در یک تعریف ساده عبارت است فن اداره مردم و اهتمام به امور آنان.
با این تعریف می توان گفت که همه انسان ها، یا اکثر مردم به گونه ی سیاسی بوده و با سیاست سروکار دارند یا حد اقل با مسائل سیاسی علاقه و دلچسپی نشان می دهند.
در دید دیگر سیاست هم علم است، هم عمل و هم تجربه که با مطالعه و ممارست عملی کسب می شود.
سیاست مانند هر عرصه و مجال دیگر زندگی فراز و نشیب، إيجابيات و سلبيات، خوب و بد، درست و نادرست و از دید شرعی حلال و حرام، مکروه و مستحب، و از دید اخلاق ممدوح و مذموم دارد.
وارد شدن به کار و مبارزه سیاسی دروازه های فراوان دارد که مبارزات حزبی و مشارکت در کارزار های انتخاباتی با انواع متعدد آن از دروازه های کار سیاسی به شمار می آید.
مهم ترین فایده و منفعت کار و مبارزه سیاسی روشمند و با هدف، متحول ساختن وضعیت یک کشور یا منطقه به سوی بهبود و آوردن تغییر مثبت در زندگی و سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تعلیمی و امنیتی مردم است.
در اکثر مبارزات سیاسی اصلاح دولت و تغییر زعامت و حکومت، هدف اساسی مبارزان است که بر مبنای رقابت مشروع و قانونی، با طرح برنامه های انتخاباتی و عرضه آن به مردم، انجام می شود.
نظارت بر کار حکومت ها و جلوگیری از انحرافات نظام های حاکم اهمیت و فایده ی دیگر مبارزات سیاسی است که نباید از آن غافل شد.
به هر پیمانه ی که دلچسپی و مشارکت مردم در امور سیاسی بیشتر و گسترده باشد، به همان پیمانه نقش کار و مبارزه سیاسی در تعیین سرنوشت ملت ها و بهبود اوضاع برازنده و تعیین کننده تر می شود.
ممهم ترین رسالت و مسؤوليت رهبران و نخبه های سیاسی اینست تا با مطالعه دقیق اوضاع، درک درست و مبتنی بر واقعیت از اوضاع و احوال جامعه داشته باشند و با تحلیل درست و علمی از حالات، طرح و برنامه های مناسب برای بهبود امور بریزند و مطابق با نیاز و مقتضاي حال تصمیم بگیرند.
چون اوضاع و احوال جامعه به طور مستمر در تحول است و حرکت جامعه هیچ گاه متوقف نمی شود، رهبران و نخبگان موفق سیاسی باید آینده را پیش‌بین باشند، همگام با تحولات حرکت کنند و نبض مردم و خواسته های توده ها را بر وقت و با دقت درک نمایند.
از همین رو سیاستمدار باید دراک و هوشیار باشد و عامل سرعت عمل در کار و تصامیم سیاسی را همواره در نظر داشته باشد.
به تعبیر دیگر رهبران و نخبگان سیاسی باید همگام با حوادث و حرکت جامعه قدم بردارند و در بسا موارد از حوادث پیشتر گان نهند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *