پاسخ دندان شکن استاد عبدالسلام عابد به دین ستیزانِ انستیتیوتِ مطالعاتِ سترانیژیک (ویدیو)

پاسخ دندان شکن استاد عبدالسلام عابد به دین ستیزانِ انستیتیوتِ مطالعاتِ سترانیژیک (ویدیو)

ادارۀ صدای افغان

اسلام را بعنوان یک دین با خشونت و یک دین به اصطلاح سختگیر معرفی میکنند. دیروز بنام مرکز مطالعات ستراتیژیک نوشته اند که در نصاب معارف پنجاه عنوان اسلامی وجود دارد که مردم را بطرف خشونت و رادیکالیزم دینی میبرد. اولا باید بفهمید که تحقیق چه را میگوید؟ شما انسانهای خود فروخته، وطنفروش و جاهلی هستید. شمارا به تحقیق چه؟ شما اسلوب تحقیق را ندارید، شما حریت ندارید و ازادی را نمیفهمید…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *