نظريات وتبصره های شما در مورد برکناری لوی څارنوال عبدالجبار ثابت

 

 

لطفاً با کليک کردن بر اينجا نظر بدهيد

 

نظريات وتبصره های شما در مورد برکناری لوی څارنوال عبدالجبار ثابت

 

—————————————————————————————————————–———————-

3– اسم:             ملالی نادری                    محل سکونت: سويدن        وقت وتاريخ: Sun, July 20, 2008 9:51 am

—————————————————————————————————————–———————-

به نظر من برکناری لوی سارنوال ارتباط به سابقۀ سياسی اش دارد که مربوط به حزب گلبدين حکمتيار بود. علاوه بر فشارهای که در طول دورۀ حکومتش بر آقای کرزی بخاطر موجوديت اعضای حزب اسلامی همچو وزير اطلاعات وکلتور ولوی سارنوال بر وی وارد ميشد احيای دوبارۀ تشکيلات حزب اسلامی به رهبری شخص ديگری از همان حزب واعلام آماده گی آنها برای انتخابات آئنده ودر عين حال موجوديت اکثر اعضای حزب اسلامی در تشکيلات اداری دولت و بالآخره اعلان کانديداتوری لوی سارنوال برای رياست جمهوری زنگ خطر دوباره به قدرت رسيدن حزب اسلامی وهماهنگ  شدن اعضای متلاشی شدۀ آن به شمول وزارت اطلاعات وکلتور، تنظيم جديد حزب اسلامی ولوی سارنوال به گوشهای کرزی وحاميانش بود. بناءً بدون تأخير وچون وچرا اعلان کانديداتوری لوی سارنوال را به مثابه استعفی آن پنداشته فوراً آنرا از وظيفه اش سبکدوش نمود.

وسلام

ملالی نادری

سويدن

—————————————————————————————————————–———————-

2– اسم: امين                              محل سکونت: هالند          وقت وتاريخ: Sat, July 19, 2008 10:53 pm

—————————————————————————————————————–———————-

دوستان عزيز

از يک رئيس جمهور دست نشانده و قدرت طلب توقع بيشتر ازين را نبايد کرد. لوی سارنوال با آنکه از حمايت کامل وپشتوانۀ قوی دولت وحکومت در مبارزه وجهادش عليه فساد برخوردار نبود در حد توان وعزم قوی که داشت نسبت به تمام مامورين ومسؤلين امور در افغانستان  کار وفعاليت مخلصانه نمود.

البته اين به همۀ مردم عيان وآشکارا است که تا جای که ممکن بود از قوت،توانايی وصلاحيت کار ميگرفت واگر کاری  از قدرت،توانايی وصلاحيتش بالا ميبود، با جرئت کامل آن موضوع را افشاء نموده به ناکامی و کمبود صلاحيت وتوانايی اش اقرار مينمود.

پس بدون شک اين عمل آقای کرزی يک عمل خودخواهانه وکاملاً خلاف قانون ومصالح ملی بوده،  بادور کردن لوی سارنوال بار ديگر راه دزدان، رهزنان وجنايت کاران را صاف نمود. البته نا گفته نماند که يکی از جملۀ قاچاقبران بزرگی که منتظر چنين روزی بود و از دوری وبرکناری لوی حارنوال سودی بيشتر واعظمی خواهد برد برادر کرزی ميباشد. اين بود نظر بنده. قضاوت را به هموطنان عزيز ميگذارم.

امين از هالند

—————————————————————————————————————–———————-

1– اسم: محمد احسان حکيم           محل سکونت: دنمارک      وقت وتاريخ: Sat, July 19, 2008 7:33 pm

—————————————————————————————————————–———————-

عبدالجبار ثابت په خپله مصاحبه کی ضد او نقيضی خبری کوی.هغه دا وايی چی کرزی صاحب د اساسی قانون مطابق ورته ويلی دی چی لوی حارنوال بايد دکوم حزب  غری  نه وی او نه هم حزب ولری، اوبيا وايی چی ما ورته وويل چه زه خو کوم حزب نلرم او نه می جور کريدی. خو سياسی فعاليت کوم!!!

دی دومره نه پوهيژی چی حزب درلودل، دحزب غريتوب او سياسی فعاليت سومره توپير لری؟ يو لوی حارنوال بايد بيطرفه اوسی او ترحو وکولای شی چی بی طرفه قضاوت وکری.

په درناوی

محمد احسان حکيم

دنمارک

—————————————————————————————————————–———————-

 

—————————————————————————————————————–———————-

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *