نجیب از جنایت تا قهرمانی ؟!!!!! — آزمون ملی

 

نجیب از جنایت تا قهرمانی ؟!!!!!

 

 

برگرفته شده از: سايت محترم آزمون ملی

 


برنامه
تحلیلی محترم داکتر سیدعبدالله کاظم از تاریخ جنايات حزب دیموکراتیک خلق افغانستان بخصوص جنایات و ترفند های مزورانه و منافقانه داکتر نجیب ـ برنامه در لابلای واقعیت های افغانستان از شبکه جهانی پیام افغان ـ به گردانندگی موفقانه و مدبرانه محترم آقای عارف عباسی ـ جمعه 10 اکتوبر 2008 م

 

1– بخش اول

2- بخش دوم

3- بخش سوم

4- بخش چهارم

5- بخش پنجم

6- بخش ششم

7- بخش هفتم

8- بخش هشتم

9- بخش نهم

10- بخش دهم

11- بخش يازدهم

12- بخش دوازدهم

13- بخش سيزدهم

14- بخش چهاردهم

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *