تقديم به مجاهد نماها وآنعده افغانانيکه قوای اشغالگر و وحشی امريکايی و همراهان شان را فرشته گان نجات، ديموکراسی و آزادی ميخوانند!

 

تقديم به مجاهد نماها وآنعده افغانانيکه قوای اشغالگر و وحشی امريکايی و همراهان شان را فرشته گان نجات، ديموکراسی و آزادی ميخوانند!

 

 

هموطنان غيور و آزادۀ افغان! اينک تصاويرموجود را به مثابه مشت نمونۀ خروار تماشا نموده، خود قضاوت نماييد که آيا واقعاً قوای اشغالگر امريکايی و همراهان شان فرشته گان نجات و عساکر صلح وآزادی اند؟

 

لطفاً برای تماشای هر عکس به حجم اصلی وطبيعی آن بروی همان عکس کليک کنيد.

 

 

     

 

واين هم نمونه های ديگری از جنايت، وحشت وبربريت اشغالگران متجاوز در افغانستان وعراق:

 

 

 

مرگ بر اشغالگران وحشی و غلامان ذليل، بی غيرت وحلقه بگوش شان

 

با احترام

سليمان شاه صوفی زاده

 

برای بازديد از تصاوير بيشتر جنايات قوای اشغالگر، لطفاً بر اينجا کليک کنيد.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *