کوڅه ډب —- مولوی محمد يونس خالص

کوڅه ډب

شيطان ترينه جوړيږی چی انسان شی کوڅه ډب

ياران شی تری بيزاره، چی ياران شی کوڅه ډب

نن دلته، سبا هلته ، کله سم ، او کله کوږ شی

سم جوړشی منافق، چی مسلمان شی کوڅه ډب

نوکرد استعمارشی، خپل ملت په نورو پلوری

دکوم هيواد چی پوه ملی ځوانان شی کوڅه ډب

وبا شی قام کښ ګډه، د ژوندون بيړی چپه شی

د چا چه ملايا ن، او واعظا ن شی کوڅه ډب

وطن سا تلی نشی په چوکی چی کړی جنګونه

ګيدړی ترينه ښی دی چی زمريان شی کوڅه ډب

دهری کوڅی سپی شی، دهرچا ډول ته به ناڅی

ځان پلوری په پيسو چی ماموران شی کوڅه ډب

پرون ئی د خلقيانو، نن زمونږ به مداحی کړی

چه کله شرميد لی شا عرا ن شی کوڅه ډب

وجدان تری کډه واخلی، لياقت ئی رزالت شی

کم سيالو نه کم سيال شی چی سيالان شی کوڅه ډب

خالصه خيردی غواړه چه شپی ورځی دی ترخيږی

که غله شی مجاهد، او رهبران شی کوڅه ډب

مرحوم مولوی محمد يونس "خاص"

 

 

د پښتوشعرونواصلی پاڼی ته

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *