ای زما وطنه — سليمان شاه صوفی زاده

 

 

ای زما وطنه

 

 

 

د ساغرپويان ددی سندری د آوريدو لپاره لطفاً د ګران افغانستان په بيرغ باندی کليک وکړئ

 

ا ی زما و طنه د ا تلو ننګيا لو وطن غرونو نه دی زار شم د اتلو توريالو وطن

ای زما وطنه

وطنه زار دی شم ښکلا يی

زمونږ د زړونو ښه دوا يی

غيږکښی دی پيدايوته ئی مورد نوميالووطن غرونو نه دی زا رشم د ا تلو توريا لو وطن

ای زما وطنه

نوم دی ښايسته افغانستان دی

هره ټو ټه دی ګلستان دی

قدر دی معلوم دی په اصيلو زمريالو وطن غرونو نه دی زار شم د اتلو توريالو وطن

ای زما وطنه

ګوره ريښتينی ا فغانان د ی

درنه تاويږی ستا بچيان د ی

ستا په نوم سرونه خوزوی په ا تنو وطن غرونو نه دی زار شم د اتلو توريالو وطن

ای زما وطنه

ورونو لاسونه سره و رکړئ

منا فقا ن ز ير و ز بر کړئ

بس دی نورجنګونه شول بدل په کنډوالووطن غرونو نه دی زا ر شم د ا تلو توريا لو وطن

ای زما وطنه

صوفی زا ده ولی ته ژاړی

ددی نه زياته نورڅه غواړی

نه ګوری تاريخ ته دا وطن د بريا لو وطن غرونو نه د ی زار شم د اتلو توريالو وطن

ای زما وطنه

سليمان شاه صوفی زاده

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *