د ريښتينی مجاهد غږ —- سليمان شاه صوفی زاده

د ريښتينی مجاهد غږ

په کوم وخت کښی چه تورتم ؤ په وطن کښیغم ، ژ ړا ، ظلم ، ستم ، ؤ په ګلشن کښی

په نا موس ، د ين ا و وطن با ند ی يرغل ؤ — روس با دا ر ا و ګو ډا ګئ و رته کا رمل ؤ

حفا ظت د د ين ، نا موس ، و طن لپا رهد هر خو ا نه ا فغا نا ن شو لو تيا ر ه

ما هم پو رته خپل قد م د حق په لار کړلد را حت ا و د حر م نه می ا نکا ر کړل

سپين کفن می په سر و تړ ل ر وا ن شوم نور بيکوره ، زه د غر و نو بيا با ن شوم

ا را د ه می آ ز ا د ی د خپل و طن ؤد و با ر ه می آ با د ی د خپل چمن ؤ

په هر کا ر کښی می هد ف د خدا ی رضا وه ز ړ ه می ټو لو ا فغا نا نو ته صفا وه

ز ه غل نه و م مجا هد و م مجا هد و م — د ا صيلو و طنپا لو نه و ا حد و م

ز ما جنګ ز ما جها د ؤ خد ا ی لپا ر هد قد ر ت ا و د چو کئ څخه بيز ا ر ه

اوس چه شوکی ا وغلا ګا نی کړی د ا غله د ی — مجا هد ا و مبا ر ز صرف په خله د ی

مجا هد که و ر ته و ا يی نا ر و ا کړ ی — په تا ر يخ کښی د و طن سر ه جفا کړ ی

په کوم عقل مجا هد و ا يی قا تل ته د ا ا نصا ف د ی چه ز ا هد و ا يی جا هل ته

مجا هد خو د تا ر يخ لو ی ا فتخا ر د یکه سرلوړی مونږ ه ګر ز و د د و ی کا ر د ی

چه ا تل و ی د ا تل نو م و ر ته و ا خله څوک چه غل وی نو د غل نوم و رته وا خله

خويند و و ر و نو مجاهد نوم د ی سپيڅلی خدای د پا ره و ر ته مه کو ئ ښکنځلی

د ا صلی مجا هد خپی د ښکلو ل د ی — ځليد و نکی و ر ځی شپی لکه د ګل د ی

سليما نه ز ر شه ز ر و ر سر ه مل شه که و يا ړ غو ا ړ ی ملګر ی د ا تل شه

د ا صلی مجا هد خپی لا سونه ښکل کړ ه په هرځا ی چه و ينی و ړا ند ی و رته ګل کړه

سليمان شاه صوفی زاده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *