د زړه مینه — نورمُحـمَدغـفوري

 

د زړه مینه

 

 

نورمُحـمَدغـفوري

 

څوک به د نوم هسې په خوله یادوي

زما د هر سلول په زړه یادوي

د خیالي څڼو به د څه ووایم

خیال مې یې هر ويښته ويښته یادوي

چاته د مېنې مينه ټوکې ښکاري

ځینې یې لوړه تر هر څه یادوي

مینان یو بل ته ګواښیږی سره

د غمازانو فتنې نه یادوي

قاضیان د ښکلو پر مخ خولې لګوي

زموږ ګناه بیا، تش کاته یادوي

چې د وفا نښانې نه وی پکې

داسې معشوقې به څوک څه يادوي؟

آشنا راځه د عقل لاره نيسه

رقیب د بد او که د ښه یادوي

د ګډ ارمان سختو شېبو ملګرو!

(غفوری) تاسې پل په پله یادوي

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *