نوروزتان مبارک —– سليمان شاه صوفی زاده

 

 

برای شنيدن آهنگ وليدجان همرازلطفاً دکمه ذيل راکليک کنيد


 

 

مبارک مبارک

مبارک مبارک، نوروزتان مبارک

مبارک مبارک، هموطنان مبارک

مبارک مبارک، دورزمان مبارک

 

بها ر ا مسال ما، بها ر زيبا بود

سال خوشی وشادی، اميد دلها بود

بجای دود وبارود، بارش گلها بود

سروروشادی به قلب همه پيدا بود

 

مبارک مبارک، نوروزتان مبارک

مبارک مبارک، هموطنان مبارک

مبارک مبارک، دورزمان مبارک

 

هموطنان بياييد، صلح و صفا بخواهيم

امن وامان به کشور، زکبريا بخواهيم

برای پايان جنگ، عهد و وفا بخواهيم

خاتمه رنج وغم، به يک صدابخواهيم

 

مبارک مبارک، نوروزتان مبارک

مبارک مبارک، هموطنان مبارک

مبارک مبارک، دورزمان مبارک

 

وحدت ماعزيزان،راحت جان ميشود

باعث آ را مئ پيرو جوان ميشود

آب حيات برا ی غمزده گان ميشود

کشور زيبای ما، امن و امان ميشود

سليمان شاه صوفی زاده

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *