بیــداد خـزان — محمد اسحق ثنا

 

بیــداد خـزان

 

به استقبال شعر مرحوم یونس قلندر زاده

 


 

باد خزان وزید و همــه شاخسار زرد

 

برگ درخت آلو و سیب و انـــار زرد

 

کاریز میـر خفته زغـم در شب ســـیه

 

دیوانه گشته ابتـر و زار و نـزار زرد

 

بس نو عروس باغ زغم سـینه می درد

 

بر یاد نو بهــار رخـش  زانتظــار زرد

 

یاد از مـزار روضـۀ مـولا کنـم همیش

 

در انتظار مانـــده ام زرد و زار زرد

 

صـد نو بهار آیـد و صد گل شود بباغ

 

نخل امیــد کشــور ما همچو پـار زرد

 

از فـاقگــی خبـــر نبــوَد اغنـیای مــا

 

رخسار بینوا شده چون روزه دار زرد

 

در باغ و بوستان وطن نیست غیر خار

 

تا چشم می رسد همه جا هر کنار زرد

 

از قهــر کـردگــار، "ثنـا" ظالمان ما

 

یارب شوند چو برگ خزان تارومار و زرد

 

 

*اسحاق ثنـا، ونکوور*

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *