تقـــــــــــد یــــم بــه آ زا د گــا ن جـــــها ن — محمد عزيز عزيزی

 

  بسم الله الرحمن الرحیم

هست کلید در گنج حکیم

 

شکوه تـاج «کـرمنا» ترا وقتی ســـزد ا نســا ن

کـه تـا د ر پیشــگاه حضـــرت ا وسـر فرو آ ری

 

تقـــــــــــد یــــم بــه آ زا د گــا ن جـــــها ن

سرودۀ محترم محمد عـــــزیز ( عزیزی )

  

تو ا ی ا نسا ن  !

تو ای  د رد ا نه ء خلقت

      که  خا لق آ فرید ت  د ر  زمین

« فی ا حسن تقویم ».

وآ نگا هی که پیش ا ز خلق تو

جمع  ملا ئک د ر سجود  بی ا ما ن  وبا د وا م  خود  

    بصد  د لــهره  و تشو یش و د لگیری

چنین فریا د بر د ا د ند  کا ی خا لق !

 مگر ما لایق تسبیح و تعظیم  مقا م حضر تت هر گز

نبود یم  یا  که د ر ا نجا م   ا مر تــــو

   هــما نـــا   نا ر سا   و  نـــا  تو ا ن  بو د یم ؟

 وا گر ا ز جا نب ما  ا ینچنین بود  ا ست  ای (الله) ؟

د و با ره  سر ز سجده تا قیا مت بر نمی د ا ریم

وا ز    دستو ر و فرما ن تو هرگز کم نمی آ ریم

چرا ا نسا ن کنی  پید ا  ؟

چرا پید ا کنی انســـا ن ؟

چرا آ نکس  که د ر عا لم ، بساط ظلم وخون ریزی

بروی پهنه ای گیتی  کند هموا ر

واز سفک د ماء  خلق

جو ی خو ن ر و ا ن سا ز د ؟

وا ز  گلـر نگ  خون بیگناها ن د ر زمین

 غسل هوس گیرد؟

چرا آ ن کس که ا و را  ، بهر طا عت  نیست  ا طمینا ن؟

 چرا  آ نکس   که ا و ر ا  قلب نیست وسنگ خا را ا ست ؟

و د ر ا مر  قسا وت ، د ر شقا و ت ، گوی سبقت را

وخواهــــد برد

 از هر مو جود دیگر در جهان بیکرا ن تو .

 چرا آ نکس  که د ر  تخریب  و و یرا نی

  زمین   و بر و بحر وآ سمان

 ا زد ست ا و ، ا یمن نخوا هــــــد بـــو د ؟

خد ا وند ا تو مید ا نی ، به علم غیب ، وما هر گز نمی د ا نیــــــــم

ولیکــن  ما ا زین  مخلوق نوپیـــــد ا ، به تشــویشیـم و حیرا نیــــــم

در آ ند م ا ز  مقام  با رگا ه ، حضرت خا لق

 ند ا آ مد چنین بهر ملا ئک

کا ی شما تسلیم وفرما نبر

شما  را نیست  آ زا د ی

سوا ئ سجده وتسلیم

شما را  نیست آ ن  قد رت  به جز طا عت فــرا وانی

شما را نیست جز طا عت د گر ا مــــری و فـرما نی .

ولیکن من همی د ا نم شما هر گز نمی دانید .

بآ ن ا مری که بعد ا ز خلق ا نسا ن 

در جهان بیکران  خوا هد شد ن آ خر

به  آ ن  منزل که ا ین موجو د نوپید ا

 توان خوا هد  شد ن آ خر.

  که دیگر با ل جبریل  ا مین  را قد رت پر وا ز آ ن  نا ید .

  و آ ن منزلگهی  وا لای انسانی  ا ست

ا ز نوع بشر

  ا و را   مقا م و جا یگاهی ا ست ،  بس وا لا

و د ر ا وج مکا ن لا مکـــــــا ن ، با لا

 وحالا ا ی ملا ئک  خو د توا ن  د ا نست ا مری را

که  آ د م د ا نــــــــــد  وهر گز شما آ نرا نمی دا نیـد .

سپس با صنع خا ص  خویش

و با د ست بـــلا کیف خود ش ا ز گل

سرشت ا و جسم آ د م را همه ا ز گـل

 وا ز روح خود ش 

هم بر د میـــد برا و.

 وآ ن د م بر ملا ئک ا مر سبحا ن

زآ سما ن  آمد .

  بر ا ین مو جود نو پید ا

  بر ا ین  د رد ا نه ا ی نــــا زم

سر خو د ر ا  برا ی عرض تکریمی  وتعظیمی

بپا یش خم  نموده ، سجده بنما ئید.

ملا ئک را  همه مقبول ،ا مر کرد گا ر آ مد

به جز شیطا ن .

 که ا و را سخت  فــر ما ن ، نا گوا ر آ مد .

در آ ند م  از مقا م کبریا یی ا ین  ند ا بر خوا ست

برو ا ز د رگهی من تا قیا مت  چون ترا بر جا ست

با ین کبری که کردی ا ز بر آ د م

ترا هر گز

نمی  بخشم

وهر موجود مسستکبرکه د ر را هت روا ن با شد

وبر مخلوق من  نا مهربا ن با شد .

———————————–

وآ د م  بر جها ن  خلقت د نیــا  قد م بنــــها د

وا ز لطف وعطای خالق کون ومکا ن ا و شا د

  وتاج افتخا ر لفظ « کـرمنــــا »،   بشد  بر سر

 واز جمع د گر مخلو ق عــــــــا لم ا و بشد بر تر

بــه عقـل وهوش وآ زا د ی

به دستر  خوان رنگین  خدا یی ا و بشد مهما ن

که تا بر طبق دلخواه خود ش

 هر چه برایش سود می آ رد

از آ ن  ها بهره و ر گرد د.

 تو ا ی ا نسا ن !

نمـــی بینــــی مقا مت را ؟

نمی د ا نی  کرا مت را ؟

مگر ا ین شرط  انصاف است؟

که از نعمت   به طیب خـواطر خود بهـــره ورگــــرد ی ؟  

وا زشکرا نـــۀ آن ا ز برا ی خا لق خود بی خبرگردی؟

 نبا شد  شرط ا نسا نی !

نبا شد این مسلمــا نی !!!

     محمد عـــــزیز   ( عزیزی )- لنـد ن

hmaazizi@yahoo.co.uk       

                                     15-01-2010              

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *