ســـــجده ء شـــــکر — محمد عزيز عزيزی

 

بنام الله (ج)

 

ســـــجده ء شـــــکر

 

سرودۀ محترم محمد عزيز عزيزی

 

 

درآ ند م کز جها ن خلقت د نیا نبو دش هیچ آ ثا ری

به جز ذ ا تی  قد یمـی   قا د ر خــــلاق  و جــبا ر ی

 

ا ز ل بو د ش  و ر ا  نا می ، نه مبد ا ء  و سر انجامــی

در آ ن  حا  لت  ز با  ن  را ، هم نشاید  حر ف و گفتاری

 

نه آ سمانی و ، ا فلا کی ، نه هم آ بی  ،  و هم  خاکی

نه  آ تش بو د و هـم با د ی ،نه ثا بت و نه  سیــا ری

 

نبـــو د ی د ر  فضــا  نــــو ر ی ،نبـــو د ی د  ر  هو ا نـــــا ر ی

نه بو دی  جو هر ( 1) و عرضی( 2) ، نه بو دی وزن و مقداری

 

د ر آ ن  دنیای نا مو جو د  که مو جود  بود   نا موجو د   

نبو  د ی  هیچ مو جو د ی که با شد در جها ن جـــــا ری

 

نه  در ر و ی  زمین کو هـــی  نه در ا و ج فضا ا بــری

نبو د ی باد و با ر ا نی  نبو د ی  جـو ی و ا نــــها ر ی

 

اگر چه   هیچ مخلو قی  نبو د ا ند ر زمین  مو جو د   

نه ا ز  انسی نه ا ز جنی نه ذیر و حی نه جا ندا ر ی

 

 زمـــا نی  کو جهــا ن بیکـــر ا ن با و سعت بی چـــون

بنا شــد تا شو  د  پید ا  بدست حـــی  مختـــــــاری( 3)

 

سپس با  حکم خا لق ، طرح  ا یجا د  جها ن  گر د ید

که ا ز ر ا ز  ا ز ل کس  را ، نبا شد  و هم و پند اری

 

ز ما ن آ ن  ز ما ن ،آ بستن  طر ح جها ن گرد ید

به دست خا لق حی ، قدیمی (4)  و  سز ا و ا ری

 

 تو خود  میدان    جها ن  هستی ما  نیست بـــی علت

هر آ نچه را که  معلو ل است ، علت بی گمـان د ار ی

 

 جها ن معلو ل ا ز علت ، و علت  در جها ن معلــو م

 بــــه چشمان   حقیقت بین  و د یــــد با ز  ا فکـــاری

 

به ا فلاک و  سما بنگر به آ ن خو ر شید   و  ماه  بنگر

به چشما ن  حقیقت  بین  ، نــه بر د یــد ا ر  ز  نگا ری

 

هو ا و  آ ب  و خاک و آ تش  ا ند ر کره ا ی خا کی    

بشد خلقت بر ا ی خلق  ، ذ ی ر و حان و اشجا ری

 

و ز ا ن پس  کلک  صنعت   ،بر زمین  صفحه ای خاکی

به زیبا یی مصو ر سا خت ، ا و  هر د ر ب و دیـــو اری

 

 ببین بر بستر    ر و ی  زمین  و  نقش  زیبا یـــش

ز بان  عاجز بود از وصف آن  در حرف و گفتا ری

 

 ببین  بر د شت و کو ه  بر و بحر   این  زمین  یکجـــا

که  تو  صیفــش نمی گنجــد  به گفتا ری  و نو شتـاری

 

زمین  همو ار  و گهو ار ه  به حرکت  همچو سیــار ه (5)

 در آ ن  آ ب فر و ا ن  بیــــــن ، بهر د ر یا و ا بــحا ر ی

 

به هر سو سبزه و گل بین  به هر سو ،سر و و سنبل  بین

 بـــه هر  سو باغ پر گل بین ،  و اشجــا ر پر ا ثـــما ر ی

 

همه  از بهر تو   ا نسان ، که  هستی خــو ب مخــــلو  قا ن

 تو ا نی خورد و خو اهی  برد ، هر آنچه د ر تــو ا ن داری

 

همه آ ب و هو ا ا ز تو  ، همـــه  نان   و  نو ا ا ز تــو

برای ا ینکه    از نعمت ، تو شکری بر ز بــــان  آری

 

خد ا د ر  و صف  تو ا نسا ن  چنین فرمو د در قر آن

 تو  نعمت بیش ازین یا بی  اگر تو شکر کردار ی(6)

 

 

شکوه  تاج «کر منـــا » (7) تر ا وقتی سزد انسان

کـه تا د ر پیشگا ه حضــــرت  ا و  سر فر و  آ ر ی

 

« عزیزا » قصه کو تا کن  وسعی ا ند ر عمل بنمـا

وگر نه  بی عمل  ا ر ز ش ندا ر د هیچ گفتـــا ر ی

 

محمـــد عـز یـز ( عـزیـزی) –  لنـــد ن

 یکشنبه       2010    -01-17-  ساعت   15: 15

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 یا د  داشت هـــــــا :

(1)     – جوهر –اصل وخلاصهء چیزی- آنچه قائم بذات باشد  – (  مقابل عرض) .

(2)     – عرض-  چیزی که قائم  با لذ ات نیست  ومتکی به غیر است یا بعباره  دیگر صفت اشیاء است .

(3)     – حی مختاری – زنده ء تام الا ختیار ( مراد از حضرت  خداوند است )

(4)     – قدیم –  ازلی –  وجودیکه مبداء ندارد  – در برابر  حادث  یعنی نو پیدا ( درینجا هم مراد ذات  حضرت خداوند  متعال است که ازلی است  وهمیشه بوده وهست وخواهد بود ) .

(5)       سیاره یعنی حرکت کننده  ( در عربی – موتر – ماشین)  .درین جا مراد از کره ء زمین است  که   مانند سیارات نظام شمسی  در حال حرکت است .

(6)       شکر کردار ( مراد شکرکننده – اشاره بآیه قرانکریم است که  : ولئن شکرتم لا ز یدنکم و………. اگر شما شما شکر گذاری نعمت خداوند را بنمائید  خداوند نعمت را بر شما زیاد میکند.

(7)     – کرمنا –  کرامت دادیم .    اشاره بآیه قرآ ن در مورد کرا مت انسان است  🙁 ولقد کرمنا بنی آدم   و………………..- ما  اولاد  آدم را کرامت دادیم  و………..)

  

پــــا  یــــا   ن

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *