حُــلۀ بــــــهار — خالد عمر اعظمی

 

حُــلۀ بــــــهار

 

 


خالد عمر اعظمی

 

ریــز،  ریــز، ریــز

بـاریــد روی خـاک

                    بـاران نو بهـار.

نـــم  ، نــــم  ، نــــم

بر خاست بوی خاک

                    از بیشه و کنار.

شَــر ، َشــر ، َشــر

غلطید مـوج مسـت

                   از روی آبـشار.

پَــــر، َپــــر،َ پــــر

پَـرزد قـنـاری بـاز

                   با لای شاخسار.

تَـک ،َ تـک،َ تـک

ساعـت برمزگفت

                   بگذشت سال پار.

تَــق ، َتــق ، َتــق

در زد نسیم صبح

                   دروازۀ بـــــهار.

دَپ ،  دَپ ،  دَپ

قلـب زمـان تپـید

                   از شوق بـاربـار.

قـو  ،  قـو  ،  قـو

مرغ سحـر سرود

                   بگریخت شام تار.

لا ، لا ، لا

زاهـد بلـب درود

                   از لطـف کردگار.

هـی ، هـی، هـی

چـوپان بلند گفت

                  از پـای کو هسار.

بَــع ، َبــع ، َبــع

بـره دوید مسـت

                  بر روی سبزه زار.

واه ، واه ، واه

سر داده باغبان

                 کآمـد ز مــان کــار.

آه  ،  آه  ،  آه

نا لید عا شقی

                که بوییست بوی یار.

 

دَ نگ  َدنگ ، َدنگ

یک کـاروان رسـید

                با حُـــلۀ بـــــــهار.

                        

                                               خالد عمر (اعظمی) 

                                                                     

asmikhaled@yahoo.de

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *