در جستجوی دل — محمد عزيز عزيزی

 

حرف دل گفتن توان با اهل دل

در جستجوی دل

———————————————–

غــــز ل

 

محمــد عزیز(عزیزی)

22– 03—2010

 

پی آن دلی هَمِی رو ، که به جارسیده باشد

به پناه حضرت او،  همه آرمیده باشــــد

 

خنک آ نکه با وصالش ، همه عمردرتلاش است

چه حلا وتی است زیبا ، که به آن رسیده باشـــد

 

او به دید خود نمائی،  به نظرعیان نـــگردد

تو به  دید بیدلی بین ، که کسی ندیده باشـــــد

 

تو کمال معرفت را ، زکسی سراغ می دار

زسروش عالم غیب ،سخنی شنیـده باشـــد

 

بـه ریا وخود نمایی ، نرسد َدنِی به حکمت

زدوکان خود فروشان ،مگرش خریـده بـاشـد

 

به سرای خلوت کون، که حجاب وپرده داری است

نسَزد که پــرده ای را  ،  زکســــان دریـده باشــــد

 

به رۀ رفیق اعلــی ، تو نگر به آنــکه بی پـــا

که  زشوق وصل دیدار، به سرش دویده باشد

 

اگرآن بلند  قامت ،به حضورحق دوتا نیست

او به بند نفس وشیطان، کمرش خمیده باشـــد

 

زشب سیاه ظلمت ، مهراس ای «عزیــزم»!

پـی هر سیــاهی شب، شَفقِی دمیده باشــد

پـــا یـــا ن

روز دوشنبه2010-03-22

مطابق دوم حمل سال1389

برابر ششم ماه ربیع الثانی

سال1432هجری قمری

ساعتAM05:30 – لندن

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *