لگد بر گورِحاتم — نورالله و ثوق

 

لگد بر گورِحاتم


نورالله و ثوق

 


آیینۀِ باور

دلی  فکرِ   صفا گستر   ندارد
به  بر    آیینۀِ     باور  ندارد
برادر    تشنۀِ     خونِ برادر   
سیاست   خواهر  و مادر ندارد
………..

به هرچه بازی و..

همی بازی ازین بدرنگ بازی
مکن اینگونه گیچ ومنگ بازی
دل و دینِ  تو را درمیدهد در
به هرچه بازی وباجنگ بازی
………………

در ماند ه
نپرسیدی   کجا  رفته     حواست
سرت را      می خورد    آزِ   ریاست
ازین در   می زنی خود را به  آن در
شدی  در ماند ۀِ دستِ   سیاست
………………

لگد  برگورِحاتم
به جانِ   بچَّه ها  چم میزنه  یار
ز استقلالِ   دل   دم  میزنه یار
نشسته  بر  سرِ خوانِ   اجانب
لگد  بر  گورِ حاتم  میزنه  یار
……………..

بی سُر 
دوباره اهلِ سُرسُرگشته    دلبر
خدایا از چه  بی سُرگشته  دلبر
کند  خالی به هرسو عُقده ها را
ندانم از کجا  پُر گشته   دلبر
……………….
 

پُرازخالی
پُر از  خالی  بود  اندیشۀِ من
نخورِده  آبِ  معنا  ریشۀِ من
سَر ازسِرَّم به عمری درنیاری
نبرده پی  کسی  برپیشۀِ من
………

تشتِ رسواییِ
شدی  کورِ  خود وبینای  مردم
ندیدی  دیده ای    دریای مردم
جنونِ   تشتِ   رسواییِ جهلت
فتاد   از   بامِ  فرداهای مردم
………

عقدِ عُقده
به زعمِ  خود  ولَو  بودی سرامد
نمی دانی  چرا  روزت   سرآمد
عروسِ   نازِ   بِکرِ     اعتقادت
به عقدِ  عُقدۀِ  قدرت     در آمد 
…………. 

دستانِ سیاست
چه کس  برده  ز دلها آنِ مارا
چسان  آتش   زده ایمانِ مارا
گمانِ من  که دستانِ سیاست
ز بیخ و ریشه کنده جانِ مارا
…………

بوی هوا
گزاری     ازچه  برپستی بنایت
چرا    بالا شده   بوی    هوایت
چرا  گشتی   سوارِ مرکبِ  جهل
چراکردی به یک کفش هردوپایت
……………….

گوشِ به زنگ
تو را  گرچه  بر این باور درنگ است
دلت همداستانِ سرُب وسنگ است
بیا   زنگ    از نگاهِ  خیره بزدای
که گوشِ عالَم وآدم به زنگ است
………………………

نورالله وثوق
 سه شنبه  23 -1- 1389
 
http://norollahwosuq.blogfa.com/ 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *