عفاف وپاکدامنی زینت زن ومرد است — محمد عزیز عزیزی

 

بســم الله  الرحمــن الرحیـــم

 

عفاف وپاکدامنی زینت  زن ومرد است

 

محمد عزیز عزیزی

 

آنان که تن برهنه کرده وخـود برملاکنند

شرم وحیـــا وعفت خـــــود زیر پـــا کنند

 

با کار زشت خلق خدارا به گمـــــرهی

وادار  کرده ، ازرۀ خالق جـــــــدا کنند

 

بر قلب تار مردم بیمــــار هر کجـــا

صد ها خدنگ تیز بسویش رها کنند

 

آن بنـد گان شهــوت و  یا نوکــران نفــس

بر چشم بد به سوی عورت او دیده واکنند

 

در هرکجا که روی کند ُلخت بی حجـــاب

صد ها گرسنــه چشم پَی ا َش ازقفــــا کنند

گر دسترسی بود  به رضا کام خود برند

الاّ به زور وعُنف که حاجت  روا کنند

 

یارب به لطف خود بنما بهر جملگی

بر آستان پاکِ تو دست دعــــــاکنند

 

   تاجمله  والدین وهمه نورچشم شـان

خود را مطیـع امر جنــاب خـــدا کنند

  

 از صدق دل بروی زمین جمله مرد وزن 

بر پیشـــوای کــل جهان (ص) اقتـــدا کنند

 

او  اندرپناه امـــر خـــدا و  رســـول

در این جهان عمـارت عقبـی بنا کنند

 

پیوند ازدواج را ، بنظر نیک َبنــَـگرند

  در زندگی به  هم مُحبت  مهر ووفاکنند

 

یارب به جمله نسل  بشرلطف می نما !

خو درا برای طاعت تو همنـــوا کنند

 

ب از هرچه کار زشت وخطاهای بی حسا

خـود را بــدور داشتـه وآن را رهــا کنـند

 

یارب نگربه سوی  غریبان  درگهت !

 تنها به  ذات حضرت تو هـــر ثنا کننـد

 

با  نامۀ سیـاه  واُمیدی به حــضرتت

فریــاد  ِاستـَــــغاثه  وهــم َربّنــا کنند

 

بر بنـد گان  خـاطی ِخود عفو می نمـا

هرچند ، اشتباه وُگنهُ وهــر خطا کنند

 

  یارب روا مدار که  طواغیت روزگار!

  ظلم وستم به بیکس وهر بینــــوا کنند

 

حاجات دل شکستگان زمین را روا بدار

با دست  پر دعا  که به صبح ومسا کنند

 

یارب  توان  بدِه ، به همه  بند گان خویش !

ابلیس و نفس  سر َکش خود زیر پا کنند

 

  یارب   نظربه خسته دلانی که نزد تو!

اندر خفا  دعا  نموده ویا برمــــلا کنند

 

  یارب عنایتی  به همه عابدان  خویش!

 طاعات خود همیش  بدور ازریاکننـد

 

(ص) بر پیشوای کـــل جهان سیـــّد ِ بشر

صد ها  درود گرم وهزار مرحبـــا کنند

 

 می کن دعا بدرگۀ او هر زمان« عزیز»

مانند دوستـــان کـه بدو ِالتــــجا کننـــد

پـــــا یـا ن

 ————————————————-

والسلام وعلیکم ورحمت الله وبرکاته

روزجمعه2010-04-30

برابر با  دهم ثور 1389

مطابق به 15 جمادی الاول  1432

 

  

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *