نفرتِ سَیّار — نورالله وثوق

 

نفرتِ سَیّار

به اموزگارانِ سرافرازِ دیارم

 

نورالله وثوق

 

گردتباشیر   
دلت   را بسته کردی بادل شیر      
زدی بادانشت بر فرق  شمشیر       
درین   میدان  سوای شیرمادر   
 ننوشیدی  مگر  گرد  تباشیر
 ……………………………..

جرجرِ رگبار
هوس در  کوچه  وبازارجاریست 
 به جانِ  ضَجَّه هایِ زارجاریست
به سویِ   صبحِ  سرشارِ محبت
جنو نِ   جرجرِ  رگبارجاریست
………….
قعرِغارت
 ستون   قعرِ غارت شو دلِ من
علمبردارِ   غیرت    شودلِ من
بیاموز   از سیاهی  درسِ نفرت
معمایِ    مهارت   شو  دلِ  من
………………
 جوابِ  صبحِ    
نکردی  فکرِ  دلها را  نگارا
زدی سر ،مستیِ  ما  رانگارا
چه خواهی داد بااین دل سیاهی
جوابِ   صبحِ  فردا را  نگارا
………
غارتِ احساسِ
درودیوارِ دل را  لوچ کردیم
تمامِ   لحظه هارا پوچ کردیم
برایِ غارتِ احساسِ   مردم
 سرِفصلِ  جنایت کوچ کردیم
………….
نفرتِ سَیّار
به کویِ  زندگانی داربرپاست
نفیرِ   نفرتِ   سَیّار برپاست
 به جایِ   نقشۀِ  آبادی   دل
سرِ   هرتپۀِ  آوار   برپاست
………….
آتش نشانی     
من و  انبوهِ    فریادِ نگاهم
ببین   بر  دیدگانِ راه راهم
به جزآتش نشانی تابه محشر
نمی بینی   درین وادی گناهم
………..
آبِ ایما ن
نمی  دانم که ازآتش چه دیدیم
مگر از آبِ ایما ن   ناامیدیم
بهشتِ دیده را  ویرانه کردیم
 جهنم رادرین وادی نویدیم
………….
لغو پروازِ
دلاآتش به جانِ شعله هاشو
سفیرِسرفرازِ سوزِ ما شو
 چه سود از لغو پروازِمحبت
دمی بال وپرِ  پروانه هاشو
……………….
دیدارِچمنزار
 کجاکردی دلِ مستانه ات را
چراکشتی چراغِ  خانه  ات را
  چه بد  دیدی زدیدارِچمنزار
زدی آ تش  چسان گلخانه ات
……………
بهار دید
چرا خار  بهار دیدباشیم
برای بویِ گل تهدیدباشیم
 مباد  ای مدعیِ  دورِ عرفان
که مافرهنگِ بی  تولیدباشیم
………………..

نورالله   وثو ق

4/3/1389
http://norollahwosuq.blogfa.com/

…..

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *