لطف حق — محمد آراسته

 

لطف حق

 


 

ارسالی عبدالله مؤحد

سرودهٔ محمد آراسته

 

دلت را خانه ماكن مصفاكردنش با من

به ما درد دل افشاكن مداواكردنش با من

 

بيفشان قطرهٔ اشكي كه من هستم خريدارش

بياور قطره اي اخلاص درياكردنش بامن

 

اگر درها به رويت بسته شد دل برمكن بازآ

در اين خانه دق الباب كن وا كردنش با من

 

بمن گوحاجت خودرااجابت مي كنم آني

طلب كن انچه ميخواهي مهياكردنش بامن

 

بيا قبل از وقوع مرگ روشن كن حسابت را

بياورنيك و بد را جمع ومنهاكردنش با من

 

چو خوردي روزي امروز ما را شكرنعمت كن

غم فردا مخور تامين فرداكردنش با من

 

به قرآن آيه رحمت فراوان است اي انسان

بخوان اين آيه را تفسير و معني كردنش با من

 

اگرعمري گنه كردي مشو نوميد از رحمت

تو نام را بنويس امضاء كردنش كردنش با من

 

اگر گم كرده اي دل كليد اين اجابت را

بيايك لحظه باماباش پيداكردنش بامن

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *