هـُـــَوالمُــصّـوِر) زیبا ئی های هستی ، نشانۀ معرفت الهی است— محمد عزیزعزیزی)

 

( هـُـــَوالمُــصّـوِر)

زیبا ئی های هستی ، نشانۀ معرفت الهی است

 


محمد عزیز (عزیزی)

دوم رمضان المبارک سال 1431 ه-ق

 

به برگ سبزه وچمـن ،  زمعرفت نشـــان بود

ز  آن مـُصــّــور ِ وجود ،  که   خالق جهان بـود

 

ببین به رنگ رنگ گـُل،که هوش می برد زکــُل

چه حاجت است در بیان ، هر آنچه کـُو عیان بود


      شکوه ونظم پایدار،   چه درکشش چه درفرار

بیا به چشم سر ببین، نه آنهمـــه نهـــــان بود

 

زچشمه های پر ز نور  ، وچلچــــراغ  نجم  وخور

چه جلوه ایست  در زمین !، ویا به کهکشان بـود

 

ز آیه آیه های حق ، به روز وشام وهرَفلَــق

نشان کبریــــا بخوان ، اگـــر ترا بیــــــان بود

 

درین جهان  تراسجود ، اگر  بـُوَد به خالق وجود

یقین بــــــدان  ترا دگر ، َبتــر ازین جهــــــان بود

 

اگر ز غیر بگـــذری ، و رو بسویــــش آوری

یقین بدان  ترا، َسری، به اوج  آسمان بود

 

رضای خاص او  هدف، اگر  شود ترا  بکف

بروز حشر وواپسین ، ترا مکان َجنان بود

 

بکوش در رۀ رضا ، به امـــــر ذات کبــریا

درین  زمان زود گذر ،  اگر  ترا تــوان بود

 

(عزیز) منت ترا   ، طلـــب کنــد بهــر دعــا

کـه نام پاک  کبریا ، به بندگان منـــــان بود

پایان

————————————————————-                                                                   پنچشنبه دوم رمضان المبارک سال 1431  ه –ق

02:13وقت سحری  – لندن

مطابق به  2010-08-  12

برابر 21 اسد سال 1389

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *