حال دل —- سليمان شاه صوفی زاده

 

 

 

حال دل

چو ن کناره مير و ی ز سر را ه امهموطن تو نگفتی چه است گناه ام

ا هل خا نۀ و ا حد چنين نبا شدمن چه کرد ه ام که لا ئق سزا ام

منصفا نه بيا حا ل د ل بگو ئيم چر ا نز د تو من کی و از کجا ام

تفا وت ميا ن ما و تو نبا شدمثا ل تو من هم بندۀ خدا ام

گرت و سو سه قو ميت به د ل شدبه صحبت بنشين با د ل صفا ام

ز دوری نشود حل سوالت هرگز بيا بشنو حرف و نا له وصد ا ام

سليمان شاه صوفی زاده

رجوع به صفحۀ اصلی اشعار دری

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *