چی میکرد؟ — محمدعارف يوسفی

 

 

چی میکرد؟

 

اگر خرد به جان و دل نمیبود

تمیز عاقل و جاهل کی میکرد

اگر این غصه ها با من نمیبود

ز تنهایی ندانم دل چی میکرد

اگر آتش عاشقی  نمیبود

ندانم سردی منزل چی میکرد

اگر این سینه ها پر درد نمیبود

ندانم حافظ و بیدل چی میکرد

اگر سوز و گداز در دل نمیبود

ندانم عاشقان حاصل چی میکرد

اگر در اندرون رمزی نمیبود

سر هوس بدست دل چی میکرد

اگر اين ساربان غم نمیبود

ز درد و رنج دیگر محمل چی میکرد

میسر بود اگر هر چیز به ذوقها

ندانم آرزوی باطل چی میکرد

گر ز خویش بیرون نمیرفتم سپس

صف دیوانگان تکمیل کی میکرد

به پشت كا ئنات دستی نمیبود

درینجا منکر و قایل چی میکرد

اگر شب در پی هر روز نمیبود

نظام هستی را تشکیل چی میکرد

اگر خاک همتم مظبوط ميبود

تجاوز یا فشار تحمیل کی میکرد

اگر چون کوه اراده داشته بودم

به من ایستاده گی مشکل کی میکرد

اگر مظلوم درین گردون نمیبود

ديگر اين ظالم و قاتل چی میکرد

اگر ایمان ثابت داشته بودیم

درینجا قوم عزازیل چی میکرد

اگر جان دادن ما دست ما بود

ندانم زنده گی تحویل کی میکرد

اگر مرگ در کمین جان نمیبود

به بحر زنده گی ساحل چی میکرد

اگر با خاک نبودی رشتهء  ما

وجود آدمی از گل چی میکرد

اگر ای یوسفی اجل نمیبود

بشر با این غم طویل چی میکرد

 

 

محمد عارف یوسفی

آمستردام

هجدهم اپریل ۲۰۰۸

۱۸-۰۴-۲۰۰۸

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *