به مناسبت آمادگی عمل وقیحانه آتش زنی قر آنکریم — محمد عزیز عزیزی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

به مناسبت  آمادگی عمل  وقیحانه آتش زنی  قر آنکریم توسط یکی از کلیسا های امریکا

 

 

محمد عزیز( عزیزی)

2010 – 09 – 09

 

ای که آتش زنی تو قرآن را

نیست نقصان ویا ضرر  آن را

 

گرتو از روی جهل ونادانی !

یـــا تعصب وفــکر شیــطانی

 

آتش جنگ  را تو تیز کنی  !

با کـــلام خــدا ستیز کنی !

 

این  ورق پاره نیست ای نادان

کو شو د محو  از بسیط زمــا ن

 

این کتاب ِ هدایت ونور است

ازهمه شک وشبهـــه  او دور است

 

نور  روشن بود به کـــل جهـــــان

هم چو خورشید در جهان تابان

 

تفسیر ی بــُــَو د زکون ومکان

هم ز مخلو ق  و  خاصتا انسان

 

راهنمـــا است  برای کــــل بشــر

بنـــمــــاید  طریــق نفــع وضـــرر

 

کار تو   نـــه برای دین بـُــَو د

بهــر شیطـان به صــد یقین بود

 

به دروغ  از خـــدا زبـــان آری

در حقیقت  زدین تو بیـــــزاری

 

 

پیش از تو دروغــــگوی  کــلان

«  بوش»  بنمودبر جهان اعـــــلان

 

«  من  ز نزد  خــــدای    مامـورم»

« جنگ خواهــم ولیک معذورم »

 

«  جنگ من باعــراق وهر کشور »

«  هست امر خــدا  کنیــد باور »

 

دیدی آن  دیو  مست آدم خوار  !

بر  تــمــام جهــان  رســـاند آزار

 

آ ن ِشـتــا رفت بهـــار   شدقائـــم

رو سیـاهی   به بوش شــد دائــم

 

ای فرو مایــه   چون روی  بیراه ؟

همــر هانت  یقین همــه گــمراه!

 

گر چه  جنگت به ضـد قــرآن است

در حقیــقت به  نســـل انسان  است

 

با خــدا جنـگ  تو مــحال بود !

ا ین  نه با عقل  ،بــل خیال بود !

 

جنگ تو جنگ ضد آزادی است

جنگ تو از برای بر بادی است

 

هست جنگ ترا    ِدگـــر غایه

اصل آن  اقتصاد وسر مایـــه

 

نفت وسرمایه ات بود منظـــور

در ورای  چنین  هــدف مسـتور

 

لیک میـــدان  زمـــان استعمـــار

رفت وبـگذشت   آن قرار ومــدار

 

بهتر آن باشدت به خـــود آئی

دست بر دار از صـــــف آرائی

 

چشم  خود باز کن  به قـرآن بین

تاشود  فکر تو  به علـــم یقین

 

درس  انسانیت ز قـــــرآن گیر

ورنه  باشی  همیش سر به زیر

 

ای خدای کـــریم وبخشنـــده

تو خـــدائی ومــا همــه بنــــده

 

تو هدایت نما  هـــمــه  آنرا

پیروی تا کننـــد  قـــر آن را

 

این کتاب ِ خودت« عزیز» بدار

تا قیــامت در همـــه اعصـــار

پــــا یــان

————————————————–

محمد عزیز ( عزیزی)

ساعت  :   50: 23

روز پنجشنبه  9 سپتامبر سال 2010

برابر با   18: سنبله سال1389

مطابق به : سی ام  رمضان المبارک سال 1431

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *