فرق آدمیزاد باغیرآن — محمد عزیز عزیزی

 

فرق آدمیزاد باغیرآن

 


محمد عزیز (عزیزی  )

2010-11-05

 

کسی کو غم ِ بینـــــوائی خـــوَر د

یقین دان که او ،ره بجــــائـــی بـُرَد

 

سجــودی و ، ُجــودی  ز انســـان بود

وگـــرنه ، جمـــــودی وبیــــجـان بود

 

بشــــکرا نـــــــۀ  فضـــل پروردگــار

که نعمت بدادت ، زحـــــد  بیشمــــار

 

اگـــر  تــوغـــــم ِ بینــوایـــان خــوری

بـهــر دو جهــان  نیز خلعت بــــری

 

چه زیبا  بسفت است ، ُدرّ ِ  سخــن

همـــان صــــدرۀ   محفل و انجمــن

 

وآن شیخ عرفــان و حکمت ، وپند

فقــیه وادیب  ، فاضــل ِ ارجـمنـــد

 

وآن مصلح الدین سعــدی   بــدان

بحکمت  ، بلند مرتبت  در جهــان

 

کلامــی بگفـتا بسطـــح جهــــــآن

چنـان گفتــه ، ازحکمت ِ جاودان

 

 

شــده  لو حــۀ  ســازمـــــان ملــــل

همــه مشکلات را  همــان راه حــل

 

عمل گــــر بر آن گفتــه ، دنیـــا کـنــد

همــه گـــره هــا را ، از آن وا کنــــد

 

بر این  گفتــۀ نیک  و والا نشان

جـدا ، آدمـِی کـــرد ، از غـیـــرآن :

 

« بنـی آدم اعـضای یکدیگـــر اند

که در آفـرینـش زیک گوهـــر اند

 

چوعضـــوی برد آورد روزگــــار

دگر عضو هــا را نـــمــاند قــرار

 

تو کـز محــنت ِ دیگـران بی غـمی

نشاید کـــه نــامت نــهـنــد آدمی»(1)

 

چه سود از کسی کوُبـَود دروجود

که از دست آن ،هیچ خلقی َنسُـــود

 

حرامت بود زندگی در جهــان

که مردم نباشد زتو در امــــان

 

زهی  سرخرو آنکه غمخـوار بود

به درماندگــان بیش همکار بـــود

 

«عزیزش » بدارد خدا در جـهــان

هـــر آنکو به خـــلق خــدا مهــربان

پـــایــان

——————

یاد داشتها :

1-                بر گرفته از سرودۀ جاودانۀ حضرت شیخ سعدی ( علیه الرحمه)

روز جمعه 14 عقرب سال 1389 –  لــندن

روز جمعه  28 ذی القعده  سال 1431 هجری قمری

مطابق به  : 2010-11-05د از کسی کوبود دروجود
که از دست آن هیچ خلقی نسود
زهی سرخرو آنکه غمخـوار بود
به درماندگــان بیش همکار بـود
«عزیزش » بدارد خدا در جـهــان
هر آنکو به خلق خــدا مهــربان

برابر به : 1389-08-14

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *