عیدقربان آمــده — مختار علیمی

 

عید قربان آمــده

 


مختار (علیمی)

 

هـم وطـن گـویم مـبارک عـیـدقـربـان آمــده

دردیار مســلمـین با رونـق و شــان آمـــــده

شادمـانـیم روزعــید بـریادحـق ازاینـجهـــت

فـدیـه وذبـح ازبــرای حـفظ انســان آمــــــده

تا بــجا آرنـد فرض رکــن پنجـم راحـجـــاج

زیـارت بـیت خـدا در نـص قــرآن آمــــــده

جـملـگی درمـکه دارند الـتماسی بـیـکــــران

درطواف اند بنگری چون حـورغـلمان آمـده

نعره تکـبـیرشان رادرمــقـام کـعـبـه بـــیــــن

صوت لبیک لاشریک در مدح سبحان آمـده

آب زمـزم سنگ اسودهـردوباشنـدمعجـــــزه

هـستی و ایجاد شان آنجــا زآســمــان آمــــده

هم چـنان در وادی مــینا نگاه کن خــیـمه را

لشــکـری بی چون ایــزد در بـیابـان آمــــده

جانـب ســـیناومــــروه نیز مخلوق انـد روان

طرزاجــرایــش بـجا در عهــدو پیمان آمــده

بعـد ازختم مناسک جـــمله حاجی شایـق انــد

زیارت شـــهر مــدیـنه بادل وجــان آمــــــده

توبــه و عرض ودعابـرروضه شاه رســـل

عــفـوعصیان نزدشان بـا چشم گــریان آمــده

گــرنصـیب ما بگردانـد طــواف کـعــبــه را

ســجــده وتسـبیح بسیار زیـب رحـمان آمــده

اسـتطاعـت گـرمهـیـا می شـود ای مـومـنــان

سـوی مـکه یک سفـردر حــد وامکان آمــده

دوســـتـان دارم تــوقــع ازدعــای خـــیـرتان

بـر(عـلیمی)حـج کعـبه سهـل وآسـان  آمـــده

 

مختار (علیمی)تورکوـ فنلاند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *