محیط بیکسی — مختارعلیمی

 

محیط بیکسی

 

 

مختار (علیمی)

 

اَمن و آرامش رفای عامه برانسان خوش است

جنگ وحشت محوازهرگوشه ودامان خوش است

صـوت مــرغی درقفس چندان ندارد کـیفـییـت

بـلبلان را درگلـستان نغـمه والـحـان خـوش اسـت

خـیزوجست ورقص وبازی ازبرای نـوجـوان

نـازوتـمکـین وکِرشمه زیب مهرویان خوش است

نا پسنداست نـزد زاهد سـازوموزیک وصـدا

مــراورادرکـنج مسجد خواندن قـرآن خوش است

کـی نشاط آوربـودسـیل چـمن بـی دوست یار

شوروشادی وشعف درباغ وتاکـستان خوش است

درمحیط بیکسی مبهـوت وحـیران گشته ایـم

با رفیقان یک سیاحـت جانـب پــروان خوش است

عـیدبهربی وطن جزغـصه وغم بیش نیست

شادی وعیش وطرب درملک بادوستان خوش است

تیره گی وبـرف سرماحالـتم را پیرسـاخـت

تابـش خـورشـید میهـن بروجـودم جـان خوش است

جانب شرق فصل سرما چندیومی کن سفر

میله دربهسـودسُرخـرود دیـدن از لغمـان خوش است

یادم آیدمَـرقدمولاعـلی درمـرکـزام الـبـلاد

زیارتـش درجـنده بالا بـا جمعی یاران خــوش است

میله در پغمان واستـا لف زیادم کی رود

بـند قــرغـه نـیزگـردش فـصل تابـستـان خـوش است

یادآن ایّام (علیمی) درضمیرت زنده است

نقـل این افسانـه بر اطفال چون داسـتان خوش اســت

 

مختار(علیمی)تورکو فنلند  25,01,2011

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *