همصدابا: آزادیخواهان مصر — نورالله وثوق

 

همصدابا: آزادیخواهان مصر

لات قاهره

 


سروده زیبای محترم نورالله وثوق

پنج شنبه 14.11.1389


 ازکوچه   های شایعه  باسر گذرکنید
 
سررا به  همصدایی   فردا سپرکنید

گوشِ نشاطِ وسوسه هارا زبوی عشق
با زنگ    پافشاری   هرگوشه کرکنید

خطّی    به گرد  محور تحریربرکشید
وز  دایره   حروفِ  جفا را    بدرکنید

آن سان که بردماغ خطروارکرده اید
هرگز    مباد     لحظۀ    امااگرکنید

آسودگی سراغ  حماسه نمی رود
خودرا   حواله    برسرتیغِ خطرکنید

دنیاحدیثِ عشقِ شمارا شنیده است
بر    دَوردَورِ    منظرِ   دلها  نظر کنید

سیمای لحظه های زمان سنگرشماست
صدها    جزیره را   همه  جا  پُرخبرکنید

صبحِ ظفربه سوی شماره کشیده است
ظلمت سرای    ولوله را     دربدرکنید

حی علی الفلاح     صلای صلاح  تان
درجنگِ   لات   قاهره    قهر  دگرکنید

فرعون را    به معرکۀ نیل     بسپرید
او   را    به قعرِ   قهر خدامستقرکنید

ویروس فتنه راکه  به یارانه های هوش  
سرمیزند    ز هیبتِ    خود بی اثرکنید

دامانِ   مان   زشکّر باور  پُرِ پُراست
ازاین شکر   حواله کمی بیشترکنید

هان ای ستاره های سرافرازروزگار
بر   آسمان دیدۀ     دلها  مقرکنید

جای شمادرایتِ آیینه های ماست
آیینه رابه دیدنِ   خود  مفتخرکنید

دویی بلای جان همآویی شماست
زنهار    از   ملالت   باور  حذرکنید

 

………

پنج شنبه 14.11.1389
نورالله وثوق

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *