بهارشادان — ذبیح الله سام لیوال

 

بهارشادان

 


سرودۀ ذبیح الله سام لیوال


سبزدامن مست آید خنده کنان
موج زنان سوی دمن کوهساران

بازبهارشادان شدروان بوستان
نشهءابرها کجا وشراب مستان

بوی ختن ریزدجام جان لبریزان
پاکوبی بیخودکند کبک خرامان

مستی هست شد درزمین و آسمان
بساط بنفش باز،لاله و ارغوان

نازبوو نسترن باهم قصه کنان
یخن معشوق افتاد دست عاشقان

آهوی سبک پادم دم صبحگاهان
قاصد مجنون رخ سوی قصرپریان

باشد برگ سبز تحفه درویشان
گذرتمدن ها بهارنو، نوروزمان

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *