تقدیر وسرنوشت — محمد عزیز عزیزی

 

تقدیر وسرنوشت

 


محمد عزیز ( عزیزی)

2011-07-25


آدم ِ مـــومن به قـــدر و سرنوشت…
از بـــــرای روز فـــــــردا دانــــه کـِشت

گــــر کسی تخمی نپا شد در زمـــین
انتظارش بهــر حاصل ، هست ز ِشت


بحث تقدیر وحساب سر نوشت
گر چه از روز ِ ازل باشــــد سرشت

لیـــک انســان در نظــــام کائینــآت
او ،َدرَو سازد هـر آنچیزی که کشت

تو به تقــدیر ِ خودت بد بین مـباش
دور از عــرت ویــا تمـــکــین مبــــاش

 

خــود بدست خویشتن کاری بکــن
بنــــــدۀ مقـــُهــور آن واین مبــاش

دین مــا اودین عقـــل واختیـــار
دین کــامل دین صاحب اقتـــــدار


اعتقاد ِ جبر خود گمـراهی است
از عمـل پرسان شود ای هوشیار
!

امـــر تقــدیر خــدا پوشیده است
مرد مومن هــرزمان کوشیده است

هر کسی از خــُم کار ِخــویشتن
جام حاصــل را از آن نوشیده است

دین مـــا اودین زور وجبــر نیست
اختیــــار باشد ودین گــبر نیست

 

ذلت وخواری همه از دست تست
در مـذلت ،هیچ جــای صبر نیست

جبریان توجیــه گــرِ ، کردار خـــویش
کــار هــای فاســد ومــردار خــــویش

حقتعــــالی را نشــــاید کــار شــر
زانچه نسبت میدهنــد بر کـار خویش

خلق خیر وشر زاعمــال خـــداست
فعـــــل آن بر اختیــار بنده هــاست

کار خیــر ِ مـآ زالطــــاف حـــق است
کار شــــر آن جمـــله از مــا وشماست

جبریان را این سخن قــــد خم کنــد
«نیست مسئـــول آنچـــه هر آدم کند»

این سخن بر ضــد فرمــان ِ خـداسـت
مرد جـــــبری حکــم قــرآن کــم کنــد

من نمی گویم چنین کن یا چنان
با خدا باش در حضــور ودر تهــآن

بر امیــــد او تــــوکل مـــــی نمــا
گفته اش را می شنو با گوش جآن


آنکـــه امیــــدش بذات کبــریــــاست
چشم داشت او نه از شاه و گداست

 

هــر که قدر ِ خـود نمــی داند هــنــوز
قـــد او در پیش هــر نا کـس دوتا ست


گوش کن ای جــآن ِ من این گفته را
بر تو مـــی گویــــم کــلام پــخــتـه را

هـر سخن ،کو نیک باشد چون گـُهـر
بــس گــرامی دار در ِ ســفـتـــه را

پایان
——————————-

روز دوشنبه سوم ماه اسد سال 1390
ساعت 12:15 ظهر – لندن
برابر : 2011-07-25
مطابق به : 23 شعبان المعظم سال 1432 هجری قمری

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *