به استقبال ازماه مبارک رمضــان ( مــاه بهــآر قــرآن )— محمد عزیز عزیزی

 

بسم الله الرحمن الرحیــم

 

به استقبال ازماه مبارک رمضــان ( مــاه بهــآر قــرآن )

 


محمد عزیز ( عزیزی) 1ول آگوست 2011

 

 

مژ ده آمد زســـوی کوی نـــگــار
بار دیگـر رسیـــــــد مــــاه بهــار

 

این بـهـار ِ شـــکوفـــۀ وحی است

روشنــــی بخش خــاطــر ودیدار

 

ماه فیض نـــــزول رحمت حـــق
همچو باران به هر گل وهــر خــار

 

مــاه خـوب بهــار قــــرآن است

چشم روشن یا اولـــــی الابصــآر!

رمضــان بر همـــه مبــــارکباد
خاصتــاً بهــر مسلــم و دین دار

 

لحظــــه هایش همــه پــر از شــآدی
روح بخش است وقت لیل ونـــهــآر


مسلمین هر کجـــا بــه استقبــال
دست بر سینــه ، خنــده بر رخسار

 

مــاه مــهـــمانی خــدا باشـــد
در همـــه گــــوشه هاویا اکنــار

 

ای خوشا مومنان چو مد عووین
صاحب ِ خانـــــه حضرت دادار

رحمت ومغفرت بــه خوان کــریم
در ضیــافت ، فزون زحد وشمــار

 

بــــر دلان کـــــویر وتفـتیــــده
هســت باران رحمتش بسیــــار

 

بر، خمیــــــده قــدان بار گـــنـــآه
کـــز معاصی شـــدنــد زار ونـــزار

 

وقت آ آنست قــــــد بر افــرازند
خود به نیروی ذکــر واستغـفــار

ماه سازنـــدگی روح وروان
ز ، هَــر آلودگــی ویا زنگـــآر

 

شب ِ قــدر است ، قدر آن افزون

هست بهترزجمله ماه هــزار

 

تحفـــۀ بس عظیــــم این دعوت
آن نجـات است زدوزخ واز نار

 

ای که از عمــر رفت سال ِ دگر
حیـــف آنست ،دگــر نیــــاید پـــار

 

فرصت ِ کم ترا درین میـــــدان
مانده است خویش رامهیــا دار

 

سفر ِ بس عظیم در پیش است
توشــه ای از برای خـــود بردار

مرکبی تیز رو نـــداری تــو

اسپ چوبــی ترا بُــَود رهــوار

 

قدرت واعتبار ومال ومنال

جملگی در سفــر نیاید کار

 

آنچه از این جهان تو خواهــــی برد
عمل ِ توست زین جهآن هــوشــدار

 

یا الهــــی همــه گنهـــکاریــم

مرد وزن جملگی کبار وصغار

 

مغفــرت خواهیــم ای غفــورو کریم

چون تو باشـــی به مومنــــان غفــار

 

ازگناه وخطــــای مــا بـــُـگـُذر
آنــــچنانیــکه بــوده ای ستـــار

ملک مــا ، هم جهــان پریشان است

از عملکـــرد زشت بـــدکــــــردار

 

گاه بر ضــد مســلمــین هــر جــا
دشمنــآن صف کشیده اند به قطــار

می کــُــــشند خلق وآتش افروزنــد
مسلمــــین را به هر زمـــین ودیــار

 

گــــاه با نام دین و شــرع وجــهــاد
قتــل عــام میکننــد چــــون اشــرار

ازعملــــکــرد ضــد اســــلامی
جملمه مخلوق گشتــه اند بـــیزار

ای خــدا جملگی هـــــدایت کن
تو ، بــه نورِ کتـــــاب پر انــوار

 

هم به انوار پاک رحـمــــآنی
کـُــن منورقلـــوب تیره وتـــار

 

هر« عزیزی » که رو بتو آورد

در پنــــــــاه خودت نـگــه مـیــدار


پـایـــآن

—————————————–

روز دوشنبه اول ماه مبارک رمضان سال 1432 هجری قمری ساعت 18:35 – لندن

برابر به : دهم اسد سال 1390
ویا : اول آگوست سال 2011
hmaazizi@yahoo.co.uk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *