به استقبال از شب مبارک « قــَدر » — محمد عزیز عزیزی

 

 

به استقبال از شب مبارک « قــَدر »

 

 


محمد عزیز ( عزیزی

2011-08-21


************************

مــاه رمضان ببین چه نکــو شجراست
خوش باغ گلی زرحمت ِ حق به بر است

از نگــــهت آن مغـفـــرت حـــق بمشام
وز آتش دوزخش نجات ، بار وثـمراست

************************

این شب زهــزار ماه بهتر باشـــد
اندر دلِ آن جــهـان منور باشــــد

فرخنده شبی که نام آن «قــَدر»   بـُـَود
خورشید نگر در آن که مـُضمر باشد

************************
یارب به شب ِ قــَدر ونزولِ قرآن
عالـِم به همه عـالــَم ِ اسرار نهان

بر خواست ودعای هر مسلمان بنگــر
ای پادشه وحــاکم ِ این کُــل ِجهــآن

***********************
ای قـــادر وهم مـُقـَـّدرِ کُـّل ِ جهان
تقـدیر همه تراست در کون ومکـان

 

بر « خـَیر» و«ثواب » قدرتی ده به همه 
 از شـَـّـر وفساد ، تو جمله مارا برهــان

***********************
ای بار خدای پاک وهم بنده نواز
بر درگۀ تو، همی کنیم راز ونیاز

هر بندۀ مومنی که کارش بنـــد است
ای چاره گرِ جهان تو خود چاره بساز
************************
یارب به خودت شوکت وشان می زیبد
پادشاهی ِ این جمله  جهان  می زیبـــد

در عالم هستی همه جا حکم تو است
هر چه بنمایی تو همــان می زیبــد
پـایـــان
************************

 

روز یک شنبه بیست ویکم رمضان المبارک سال1432 هجری قمر ی
برابر : 30 اسد سال1390 هجری شمسی
 2011-08-19
هر چــه بنمائی تو همــآن می زیبد هر چــه بنمائی تو همــآن می زیبد

hmaazizi@yahoo.couk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *