سخن گفتن با خــدا در حالت تنهـــائی — محمد عزیزعزیزی

 

سخن گفتن با خــدا در حالت تنهـــائی

پرواز بسوی بالا

 


محمد عزیز(عزیزی)

2011-10-27

 

خوش آنکه شبی زجمله تنهــا بشوی

از خود برهی بی ســـر وبی پــا بشوی

از دائرۀ هستی یِ این کـــــون ومکـــان

پـــــرواز کنــــــی بســوی بالا بشــــوی

عزیزی – چهارشنبه – ساعت 22:05

26-10-2011

 

****************************

 

خلوتگـــۀ راز

 

کیفِ دگر است سخن به خلوتگـــۀ راز

گفتن برِ دوست ، کو بـُــَود بنــده نــــواز

از شـــوقِ جواب دوست ،پر بگشــائی

بر اوج فلک ازین جهان، نمــائی پرواز

عزیزی- چهار شنبه ساعت 22:20

26-10-2011

 

****************************

 

اِتجـــاه قلب

 

وقتی تو سخن به حضرتش می گوئی

باید زجهـــان تو دست خود بر شوئی

چــون دست نیــازِخــود ببـــا لا داری

قلبت  نرود  به  هر طـــرف یا سوئی

عزیزی- چهارشنبه ساعت 22:34

2011-10-26

 

****************************

 

سخن گفتن با خــدا

 

آنگــاه ، که کلام حق بخواند انسان !

با خالق خود سخن بگوید  می دان !

چون نیک نظر کنی سخن گفتن او

با حضرت حق بُـَود ز راهِ قـــــر آن

عزیزی- چهارشنبه – ساعت 22:40

2011-10-26

 

****************************

 

آداب سخن گفتن با خد

هر وقت که کلام رب همی خوانی تو

با خالــقِ خود سخن همـــی رانی تــو

آداب سخن زدن ، بیـــاموز نخـــست!

در َمحضــــرِ ذات پاکِ سُبـــحــانی تو

عزیزی- چهارشنبه ساعت 23:03

2011-10-26

****************************


  قرآن روشنی بخش دلـهـــــا

بگشای تو مصحفِ الهـــی  هر روز
وز پــر توِ آن نور بدل می افــروز
وانگـــاه که دلت  از آن نور گرفت
تو قــطرۀ از بحر معــــارف ، آموز
روزپنجشنبه – ساعت 07:54
2011-10-27

پـــایان

 

****************************

محمد عزیز( عزیزی) – پنج شنبه  ساعت 07:54
پنجم میزان سال 1390 هجری شمسی
مطابق به 29 ذی القعده سال 1432 هجری قمری
وبرابر به : 2011-10-27

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *