روی تان سیاه (خطاب به پیروان عبد الله ابن سبای یهودی) — علی اکبر حسینی

 

روی تان سیــاه

خطاب به پیروان عبد الله ابن سبای یهودی

 


 

ای پیـروان ابن سبـا روی تـان سیاه

ای اهل کفر ورفض وخطا،روی تان سیــاه

 

این کیش تان مخالف دینِ محمد است !

از دین حق بگشته جدا، روی تان سیـاه

 

قرآن واهل بیت نبی خصم تان شود

ای دشمنان آل عبــــا، روی تان سیاه

 

مولا علی وفاطمه آن دُخت مصطفی

نفرت کند زکـُـّل شمــا، روی تان سیاه

 

یاران واهل بیت نبی دوست همــــدگر
ای دشمنان صلح وصفا ، روی تان سیــاه


آن چهـــار یار پاک محمــــد چو آفتــاب

همچون معلمین هـُــدا، روی تــان سیــاه

 

بوبکر خُسر ویار نخستِ پیامبر است

ای دشمنان دوست خدا، روی تان سیاه

 

یاردوم خسر به پیامبر،عمر بود

اوشد شهید راه وفا، روی تان سیاه

 

او زوج ام گلثوم و فــرزند فاطمــه

داماد نیک شیر خدا، روی تان سیــاه

 

عثمان دونور پاک رسول بود همسرش
شد او شهید حلم وسخا، روی تان سیاه


شیر خدا وزوج بطول حضرت علی
هم او شهید راه رضا ، روی تان سیــاه

 

اصحاب چون کواکب رخشان دین مــا

دارند همیشه نور وضیا، روی تان سیــاه

 

یاران واهـــل بیت رسول با صحـــابه هــا
چون نورقلب ودیــدۀ مــا، روی تان سیــاه

جز سب ولعن ز شیپورِ ابن سبا همیش
ناید بیرون او هیچ صدا، روی تان سیاه

سر تاسر عقیدۀ تان کفر وشرک وجهــل
هم تقیــه ونفـــاق وریا ، روی تان سیاه

 

توهین به همسران نبی میکنید همــه

ای صیغه زاده های زِنا روی تان سیاه

بر گفتــــۀ خــدا همــه ازواج مصطفی
مادر به مومنان، نه شما ، روی تان سیاه


هم عایشه که زوجۀ محبوب احمـد است
او خود فقیه وکان حیا، روی تا سیــاه

 

کفار ومشرکین عــــرب تهمتش زدند
چون مشرکین دورۀ مـا، روی تان سیاه

 

حکم خدا به پاکیِ ، عایشه گواه است
لعن خــدا به ُکل شما، روی تان سیاه

 

نفرین حق و امت اســــلام بر شمــا
زِمروز تا بروز ِ جـزا، روی تان سیاه

 

باشد کلا م سخت« حسینی» برای تان
ای اهل شهوتُ وهوا ، روی تان سیــاه

پایــان

______________

 

علی اکبر حسینی

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *