مولود سرورکاینات — مختار احمد علیمی

 

مولود سرورکاینات

 

 

مختاراحمد(علیمی)

 

روزمــولــود مـحمـد ســرورسـرداردیــن       پـیـشــوای جـمـلـه اُمـت افـتخـارمـسلمـین

اوبـشیراسـت ونـذیـراست وبود خیرالبشر       نــزد ذات کـبـریـا بـاشـد مـقامـش معـتبـر

هست میمون روز مولود برجمیعی اُمتان       رحمـت ایـزد  فــرود آمـد بـمـا ازآســمـان

دین اسلام مظهری خیروفلاح راشد پیام       هـم کتابش ازصـراط الـمستقیم دارد کــلام

راه عـدل ورستگاری را نشان داده عیان      امـر مـعـروف نهی مـنکررا بمـاکرده بیان

سـیّـد و ســردارعـالـم آن رسـولی نامـدار     رفـت در معـراج بالا برحضوری کـردِ گار

پیش ذات خالق یکتا شفاعت کرده است      عفوعصیان وی طلب ازبهراُمت کرده است

رهـنـماومُــرشـد ماهست درروی زمـیـن       اوشفـیعـی مـا بـود روزجــزاحتی الـیـقـیـن

پس بگویم الصلاةُ السلام هرصبح وشام      بر رسول واهلبیت و جمله اصحابش مدام

روز مولود ازخـدا داریم مـا این الـتـجـا       ظالـمان راسـرنگـون بـر بـینـوا رحمی نما

بـیوه وطفـلی یـتیم درنالـه انـد ازفاقـگی       کـلـبه سـردو نی غـذا دارنـد بهـر خوردنی

ای خـدا بـر مـردمی بـیـچاره ما کن نظـر      تـا بـکی باشـنـد پـریـشـان وفــقـیـرودربـدر

سرنگون کن حاکمانی ظالم وبد کیش را       سازاستـقـراربـرایـشـان نظـامی خویش را

ثابت است برتو(علیمی)عاقبت این خاینان    مــیشـوند محکوم رسوا نزد مـلت بیگـمـان

 

مختاراحمد(علیمی)

تورکو فـنـلـنـد   01.02.2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *