دموکراسی وحقوق بشراز نظرصهیونیزم ودول مُتحد — محمد عزیزعزیزی

 

دموکراسی وحقوق بشراز نظرصهیونیزم ودول مُتحد

 


محمد عزیز(عزیزی)

2012 – 03 – 26

 

بنگـر! بـه حقــوق بشــر وحـُــرمت انسـان

در قصر سفید ، کاخ کریملین به همین سان

از ظلــــم کــه بر ملت مظلــوم فلســطین

شصت سال روان بـوده ، ندارد همه پایان

 

هـــرپیر زن ومــرد ویا طفـــــل فلسطــین

بنگر که به صدهــا بشوند کشته وبی جان

 

هم کشته وهم زخمی وهم خانه خراب اند

هــم حقی ندارند، که کنـــند نالـه وافغــان

 

بنگــاه دُول جملـــه ببیننند به سر وچــشم

در مکتب صیهــون نبــُــَود معنیِ وجـدان

 

بر قدس همــان قبلـــــۀ  اولای محــمــد(ص)

اشغال وتعرض  همــه  با وحشت وعـُـدوان

 

لیـکن همـه شان در طلب منفعت خـویش
  همکار به ظالــم  شده با  وعـده وپیمان

 

وجــدان بشر مرده اگــر نیست زچشمش!

بر جای سرشک خون چکــد از دیدۀ گریان

بر سـیر تکامل تو بیـا مسخ بشــر بـیــن

حیوان شده رامِ بشر، آدم شــــده حیـوان

 

چــون نیست «عزیزی »اثر از شکـوۀ مظلوم

این عرض رســان پیــش خــدااز دل واز جــان
پایان

——————————————————-

محمد عزیز(عزیزی)  صبح – ساعت 08:30

دوشنبه هفتم حمــل سال 1391 هجری شمسی
مطلبق به : سوم جمادی الاول سال 1433 هجری قمری
 برابر به : 2012-03- میلادی26

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *