قطرات اشکی بر حرمین شریفین — محمد عزیز عزیزی

 

 قطرات اشکی بر حرمین شریفین

 


 

منزلت ومقـــام حضرت رسالت پناه محمد (ص)

 

در اوجنــای قلــۀ رحمـت به عـالمین

نام محمــد است درآن جایـگاه قـرین

او بهــترین جملۀ مخـــلوق در جهـان

در صدرمُنتهی وبه قوسین هـم نشین

عزیزی- یکشنبه ساعت 16:00

18-03-2012

——————–

 

آداب زیارت نبوی (ص)

 

بـــه حـرم ادب نگهــدار! زخــدا ترا خطاب است

تو بـُلند مکن صدا را ! که نــه آن ترا ثواب است

به درود گــــرم ، آری ، به مقــــــــام پـــاک بـــاری

اگـــرت زدل برآری بیقــین ، تــرا جــــــواب است

عزیزی- دوشنبه – ساعت 22:45

19-03-2012

_______________

 

در حرم نبوی به ادب قدم گذار

 

به ادب قــدم گذار اینجا! تو بدان که این چه باب است

کــه شهنشــۀ رسولان به درون خــانـــه خــــواب است

به زبــان کجــا توان گفت ، ز شکــوه حضــــرت شـــان

که مقـــــام قـــاب قــــوسین ، کف پای آنجنـــــــاب است

عزیزی- ساعت 16:55

دوشنبه – 19-03-2012

————————-

 

شوق نگاه بر گنبد خضرای حضرت محمد (ص)

 

تا چشم بر آن گنبد خضــرا افتــاد

صـد کــورۀ آتش بــدلـم جـا افتـاد

وقتی به حرم قــدم گذاشتم زادب

اشکم ز مژه بی سر وبی افتــاد

عزیزی- دوشنبه – ساعت 14:35

19-03-2012

——————-

 

شاه سر افراز رُسُل

 

تو شاه سر افراز رُسُل در دو جهــانی

محبوب خداوند درین کون ومکـــانی

کی من بتوانم صفتِ پاکِ تو گـویــم ؟

تو صاحب هــر منزلت وعِـزت وشــانی

عزیزی- دوشنبه – ساعت -14:03

19-03-2012

———————

عرض ادب واحترام در پیشگاه شاه مرسلین

 

ای شاه رُسُــل عرض درودی وسلامی

از من بجناب تو بهر صبح و به شامی

هر چنــد ،نِیـــَم لایق در بــار شکـوهت
صلواة  مرا کن تو قبول  با دو کلامی

عزیزی- ساعت 13:05

دوشنبه – 2012-03-19

————————-

 

آفتاب جهان تاب حضرت محمــد (ص)

 

جهــــان از آفتاب صورت احمـــد درخشان است

کتابش راهنمای زندگی بر نسل انسان است

همــه یاران واصـحــابش گــــرامی نزد آن باشــد

که بر دینِ محمــد پای بند و او مسلمــآن است

عزیزی

—————————

 

بمقام شاه رسولان سرور کائنات (ص)

 

ای شاه رسل از دل خود آه بر آرم

اندر رۀ کاش همه جانم بسپارم

جز عرض درودی وسلامی بجنابت

چیزِدگری در کفِ خود هیچ ندارم

عزیزی – یکشنبه ساعت 14:35

—————————————-

 

سلام بر پیامبر رحمت (ص)

 

«سلامٌ علیک ای نبی مــــکرم »

سلامٌ علیک ای تو رحمت بعالم

سلامٌ علیک بر تو ای شاه لولاک

هزاران سلام و درود  دمــادم

عزیزی- ساعت 14:38

————————–

 

مناجات

 

یارب به مقــــام آن نبی حــــرمین

بر آنکه قدم گذاشت به قاب قوسین

در هر دوجهان به ما عنایت می کن

حب همــه اهل بیت وخاصاً حسنین

عزیزی

—————————————

 

اصل توحید عبادت خدای واحد وپیروی از رسول الله (ص) است

 

اصل توحید فقط معرفت الله است ؟

هـُشـدار ! لا الـه قبل، ز الا الله است

هر که توحید خدا ،گر بشناسد بیقین

پیرو قـرآن و دستو رسول الله است

عزیزی- یکشنبه – ساعت 17:48

04-12-2011

————————-

»إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين (آل عمران -96 97 «

خــانــۀ کعبه به امر خدا توسط حضرت آدم (ع) بنا یافته بود وبعد از طوفان نوح دوباره بفرمان خداوند (ج) توسط ابو الانبیا حضرت ابراهیم (ع) وفرزندش حضرت اسماعیل (ع) تجدید بنا یافت.

 

بنــای خانــۀ کعبــه شریفه

 

کعبه با فـــرمان حــق با دست آدم شد بنــا

تاکه باشد قطب ، بر نسل بشر، هم راهنما

باز ابــراهـــیم با فــــرزنــد اسمــآعیل خـــود

کــرده اند تعمـــیر این بیــــت عتیــق کبریــا

عزیزی- جمعه – ساعت 23:55

16-03-2012

———————————–

 

بر بلندای صفا ومروه

 

سر سری مگذر بـه دورِ کعبــۀ بیت الحرام

کین مقــــام عجز وتمکین ودعا است ومرام

گر تو با آهنگ جان حرکت کنی اندر طــواف

بر بلنــــدای صـفا ومــروه می داری خـــرام

عزیزی- جمعه – ساعت 23:25

16-03-2012

—————————–

 

مرغ غزلخوان باغ ارم

 

تو مــُحــرِم باش، تا مَـحرم درآن دورِ حرم گردی

به لبیــــک بلنــد خــود ســزاوارِکـَـــرم گـردی

اگر مَحرم شوی اندر طواف کعبـه ای حاجی

تو چون مـرغ غزلخوانی درآن باغ اِرم گردی

عزیزی- جمعــه -ساعت 18:50

16-03-2012

————————

 

یک رنگی در احــرام وطواف

 

به احرام جــامـه ات رنگین نبــاید

ز هــر رنگـــــی ، وجـودت دور بایــد

به یک رنگی ،قــــدم تو بر حرم نـه

دورنگی در حــرم هــر گــز نشــاید

عزیزی- ساعت 16:35

16-03-2012

—————————

 

لباس احــرام

 

اگــر قصــد حــرم کردی تو آغــاز

لبـــاس مــن منت را دور انـداز

ز،احرام جامۀ دیگر همی پوش

وبا اهل حــرم میباش دمســاز

عزیزی- ساعت 16:07

16-03-2012

—————————-

 

پرواز بدور کعبــۀ معظمــه

 

خوشا آهنگ هـجرت ساز کـــردن

سفــر بر کوی دوست آغاز کردن

بــدور کعبـــه چــون مــرغ ابابیـــل

تمــــــام روز وشب پــرواز کـــردن

روز جمعه ساعت 15:55

16-03-2012

————————

 

طواف بیت الحرام

  

در طــواف کعبۀ بیت الحـرا م ای حا جیـا!

ازخـودت بیـــگانه شو تا بر مُـراد دل رســی

بسته  باشد گر دل وجان با تعـــلق ها بـدان!

سخت دشواراست حاجی تا تو در منزل رسی!

عزیزی- ساعت 23:25

15-03-2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *