بمناسبت اولین سالگرد شهادت استاد برهان الدین ربانی ویازدهمین سالگرد شهادت احمد شاه مسعود — محمد عزیز عزیزی

 

بمناسبت اولین سالگرد شهادت استاد برهان الدین ربانی ویازدهمین سالگرد شهادت احمد شاه مسعود و تجلیل از هفتـــۀ شهیـــد

 

محمد عزیز عزیزی

 

آنانکـــه تعهــد بسپردند خــدا را

مردانه گـُزیدند رۀ عشق ووفارا

 

سر برکف ودل برطبق خاص نهادند

دادند به دوست وطلبیـــدند رضارا

 

باصبروتوکل همه چون پور براهیم

تسلیم به فرمان شده تن داده قضا را

 

اندرطلب دوست ، زجان دست بشستند

وقتی چو بدیدند به دل شـــــوق لقـــارا

 

در حِجلۀ دامادی این دهـر نرفتند

بستنــد بخـونِ تنِ شان رنگ حِنـارا

 

بر بوالهوسان گو! که کنند دعوی عشقش

ره نیـست درین بادیـه هراهـل دغــا را

 

با نام شهیدان همه در پردۀ تزویر

بنگرتو خیـانت وبسی ظلـــم وجفارا

 

آباد زخـــون شهدا گشته به هر ســــو!
بنگر! تو بسی مارکیت وصد قصروبنارا

گرگان گرسنه هم بر مادرمیهن
حمله بنمایند ، نشناسنــد سروپارا

 

بر پیکر مجروح وطن زین گلــۀ گرگ
هرگز مطلب داروودرمان و شفــارا

 

بر خون شهیدان وطن گشته خیانت

ای همسفران !نعره برآرید وصدارا


راه شهدا می طلبد ، مــرد الـــهی

نـه بنـــدۀ سرمــایه ویا اهل هــوا را

پاسداری خون شهدا دین بزرگ است
بر گردن هر مومن و هر قلب صفا را

 

از خاطر تان گر برود یاد شهیدان

گیرند به بقیامت همه دا مان شما را

 

هان! مرده مگوئید بشهیدانِ رۀ حق

بستند اگر رخت سفر دار فنــا را

 

آن تشنه لبانیکه شدند کشته درین راه

از دوست چشیدند قـــدحِ آب بقـــارا

 

هم زنده وجـــاوید بـُــوند جمله شهیــدان

در پیش خدا صرف کننـــد آب وغـذا را

 

«برهــان» ودلیل آیۀ قـرآن وحدیث است

بر «دین» خــدا هیــــچ نبینی تو خطــا را

 

«مسعود» به دنیا وبه عقبی است همانکس

تعقیـــــب نمــاید خـــط مشــی شُهَــدارا

 

یارب به شهیدان « عزیزِ» وطنِ ما

از مـا بپــذیر تو همه اوراد ودعارا


پایان

—————————–

روزجمعه ساعت 19:50

2012-09-07

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *