در وصف چهار یار نبی کریم (ص) — محمد عزیزعزیزی

 

در وصف چهار یار نبی کریم (ص)

حضرات ابوبکر- عمر- عثمان وعلی (رضوا ن الله تعالی علیهم اجمعین)

 


محمد عزیز(عزیزی)

 

چهـار یار نبـــی بزرگاننـد

نزد آنهــائیکــه مسلمان اند

 

بعــد پیغمــبران بروی زمین

بهترین خلق عصر ودورانند

 

همه شان پیرو رسول هُــدی

مظهرِ پاک دین وایمـان انــد

 

در رکاب  نبی حــــق  دائــم

همه بگذشته از سر وجاننـــد

 

سابقین اند  جمله در اســـلام

ضد کُـفر ونفاق وطغیــان اند

 

همه کارنامه های شان  نکو باشد

همچو خورشید ومَـه درخشان اند

 

پیش هـر مومن ومسلمــانی

جملگی مثل نور چشمان اند

 

دشمن شان  اگر تو بشنــاسی

پیرو کفروشرک وشیطان اند

 

سَـبّ ودشنام عبــادت ایشــان

اهــل فسق وفجوروعصیان اند

 

بعضی ازاین گــروه بـــد کردار

جـــاهــل و بی سواد و ناداننــد

 

بر مسلمان فریضه  و واجب

وبر آنهـــــا  که اهل قرآن اند

 

دعـوت وموعظه   همیش کننــد

بر کســـانیـکه نا مسلــمــان اند

 

هم نصیحت  به جاهل واُمّـِی

و بر آنها که  درس نا خواننــد

 

تا  بداننـد  جمله اهل خلاف

مسلمــین خیرخواه ایشان اند

 

ورنه در آخـرت همـه آنهـا

نادم  و شرمسار وگریاننـد

 

دوستــانه سخن  بگفت « عزیز»

خوش برآنها که مصلحت داننـد

 

پایان

—————

محمد عزیز(عزیزی)- ساعت 09:50

پنچشنبه – بیستم میزان سال 1391هجری شمسی

مطابق به : 24 ذی القعده سال 1433 هجری قمری

برابر به :  2012-10 -11  میلادی

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *