عاشورا وحضرت وامام حسین (رض) — الحاج محمد عزیز عزیزی

 

 

عاشورا وحضرت  وامام حسین (رض)

 


الحاج محمد عزیز عزیزی

 

آن بنـدۀ خوب وخاص والا است حسین

پیش همه مسلمین مقام بالا است حسین
در مکتب توحیــــد وجهاد  او استاد

از بدعت وشرک بس مبـّـرا است حسین

عزیزی- ساعت 14:10

یک شنبه – 2011-11-27


 *****************************

تقدیم به سالار شهیدان بهشتی ( امام حسن وامام حسین علیهما السلام)

 

سـالار  جوانان بهشتی حَسَنـَین اند
بر حضرت پیغمبرمایان سِبطـَین اند

با جملـــۀ اصحاب پیامبر چــو برادر
بر امتِ اسلام ، چنان نور دو عَین اند

 

عزیزی- ساعت 14:40

یک شنبه 2011-11-27

 

*****************************

به سرور آزادگان امام حسین ( رض)

 

ای سرور وآقــای جـــوانـــان بهشتی

تو دانــۀ توحید وشهـادت همه کـِشتی

افسوس که جهـال خرافت زده امـروز

با نام خودت عرضه کنند شرک وپلشتی

عزیزی – ساعت 15:05

یک شنبه – 2011-11-27


*****************************
توحید وجهاد اساس مکتب امام حسین (رض) بود

 

آنکس که رۀ حسین را پَی بنــمــود

نقش قدمش ز صدق دل طَی بنمــــود

توحیدوجهــاد اساس   فکر وعمـلـــش

هم ترک سرو وجان وهمه شی بنمود

عزیزی- ساعت 19:25

یکشنبه – 2011-11-27

*****************************

محبت به امام حسن وامام حسین (رض)

 

یارب به مقــــام آن نبی حــــرمین

بر آنکه قدم گذاشت به قاب قوسین

در هر دوجهــان به ما عنایت می کن
حب همــه اهل بیت وخاصاً  حَسنَین

عزیزی- ساعت 18:10

یکشنبه – 2011-11-27

 

*****************************

حسین (رض) مظهر عشق خدا

 

حسین مظهــر عشق خدا وراه جهـــاد

ســــر ش براه خـــدا عاشقـــانه نهـــاد

کسیکه پیرو این مکتب است واین مشرب

بدور ازهمه افکار شرک ورفض وفســاد

عزیزی – چهار شنبه – ساعت 14:15

30-11-2011

 

*****************************

حسین (رض) معلم جهاد است نه فریادرس  انسانهــا

 

حسین معلم درسِ  جهـــــاد من باشد

وخاطرات او در قلب ویاد یاد من باشد

او بنـدۀ  چوهمه بنــدگــان خـوب خـدا

! نه اینکه دادرسِ کس و داد مـن باشــد

عزیزی- چهارشنبه : ساعت:30 14

30-11-2011

*****************************

حسین (رض) نور چشم هر مسلمان است

 

حسین چو نور،به چشمان هرمسلمان است

محبــتش به دلِ جمـلـه اهلِ  ایمــان است

به مسلمین جهـان جملگی بُـَودسر مشــق

بری ،زاهل خرافات وشرک وطغیان است

عزیزی- چهارشنبه – ساعت 14:45

30-11-2011

*****************************

حسین (رض) امیر جهاد است

 

حسین امیر جهــاد وشهــادت است یاران!

به جمــع همسفـــرانِ عـــزیز و و دل دارن

حسین شهــیـــدِ رۀ اعــتــــلاء دین خـــــدا

نه همرکاب همـه گمـرهـــان وبـد کـاران

عزیزی- چهارشنبه – ساعت 15:40

30-11-2011

*****************************

حسین (رض) چراغ جبهۀ نبرد

 

حسین چـراغ رۀ جبهـــۀ نبــرد بُــَود

دلش زدست مظالــــم همه بدرد بـُـَود

شهید راه خـــدا شد و سنگــرِ اسلام

و دشمنش به دو عالم به رنگ زرد بُود

عزیزی- چهارشنبه ساعت 16:05

30-11-2011

*****************************

یاران پاک پیغمبر (ص)

 

هسـت یــــاران پــاک پیغمـــبر

مسلمین را، چو قلب و نوربصـر

مشرکـان کین شان بدل دارند

کافران در حیات شان به حـذر

عزیزی- ساعت 00:12

پنجشنبه – 2011-12-01

*****************************

حسین (رض) از خداوند حاجت می طلبید

ولیکن گمراهان از او حاجت می طلبند ؟؟؟

 

حسینی ها حسین را گــر بدانــنـد!

همــه از فــکــراو حیـــران بمـــاننــد!

حسین خود هر دعایش بر خــدا بود

چــرا این گــمــرهــآن اورا بخــواننــد ؟

عزیزی- پنجشنبه – ساعت 00:45

01-12-2011ادامه

 

*****************************

حسین (رض) حامل بار مسئولیت جهاد

 

حسین ، خــود  تابعِ احکام حق بود

طــریقـــش مشعـــل راه وسبـــق بود

حسین انـدر جهـادهر گز نیاســود
جبـــینِ پاک او غرق عــرق بود

عزیزی- پنجشنبه – ساعت 11:15

01-11-2011


*****************************

امام حسین مظهر فضــایل وکوفیان وقاتلان مظهر رزایل

 

حسین نماد دیانت  وهم نماد عبـــادت

حسین نماد شهامت وهم  نماد شهادت

حسین نماد کرامت  وهم نمــاد سعـادت

. وکوفیان نماد شقاوت و هم نماد حسادت

عزیزی- پنجشنبه ساعت 10:30

01-12-2011

*****************************

گمراهان از امام حسین (رض) حاجت می طلبند ؟؟؟

 

حسـین را ،چــون خـرافاتی نــدانــد ؟

جنابش را ، چنان معبــود دانــد(نعوذ بالله)

حسین خود اهل توحید ودعا بود

ولی گـُم کرده ره ،اورا بخــوانـد

عزیزی – ساعت 15:10

2011-12-01

 

*****************************

موقف مسلمان در برابر اهل بیت جناب پیامبر (ص)

که شامل ازواج وبنات وسبطین نبی و…. میباشند

در نزد کسیکه مطفی  رهبر او

اولاد  پیامبر همه شان   سرور او

ازواج وبنات و جمله سبطین نبی(1)

هریک زدگــر «عزیز» وتاجِ سر او

 

(1) – سبطین  نواسه های جناب پیامبر (ص )

حضرت اما م حسن وامام حسین (رض) میباشند.

عزیزی- ساعت 17:30

یکشنبه – 2011-11-27

*****************************

دست شستن از دامن دین

 

هر کس که باصحاب نبی بد گـوید

اندردل خـود تخم نفاق می رویـد

بر طبق کلام حـق و اخبـار رسول
هر گز زبهشت حق گلی ، او بوید

 

عزیزی – ساعت 22:05

سه شنبه – 2011-11-29

پایان
————————

محمد عزیز( عزیزی)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *