بیاد “سینا” طفل خردسالی که قربانی تازۀ جنایت واختطاف درهرات گردید — محمد عزیز عزیزی

 

بیاد "سینا" طفل خردسالی که

قربانی تازۀ جنایت واختطاف درهرات گردید

 


محمد عزیز عزیزی

 

نتــــوان گفت که این گلۀ گـرگان   بشر انـد

گر چه  ا ز آدمیان جامه ای رنگین به براند

 

چند سالیست که در مملکت  بی  ســر مـا

هر کجا ، حمله کنند ، بـَـّرۀ انســان بَــدَرند

 

گر چه در شهر هرات است کنون  ماتم  وغم

لیک  گرگان ، همه جا بر همگان  حمله وراند

 

در هرات غرقه به خون است   کنون بـَرّۀ نـاز

همه جا ملت ما درغم  وخون   غوطه ورانــد

 

»گوسفندی بـُرد این گرگ مــزور همـــه روز«(1)

»گوسفنــــدان دگر خیره در او می نگــرنــد«

 

در همــــه ملک رهــا گلــۀ  گـــر گان  مُحیــل

مال و جان  همـــه  ابنای وطن در خطر انــــد

 

وقت آنست که  مردم همـــــه  بیـدار شــوند
تابکی  غافل وخوب اند؟ چرا بی خبر اند ؟

 

اشتـران را عجـب ا ست ! اینکه بآن قــوت وزور

اشک ریزنــد وروان ،ازپــی قــاطـر وخـر انــد

این رمـــه لایــــق چــوبانی مردان امین

نه بآنها که به گرگان وددان هم نظر اند

سالهــا است که بر ضــد ستــم داد کشیـم

حسرت آنست که حکام  همه کوروکرانـد

 

تسلیت باد بفامیل  تو « سینـــای»  « عــزیز»

وبه آنهــــا که از این داغ تو  خونین جگــــر اند

وه چه زیبا سخنانیست زآن شیخ اجـــل
   بهـتر از منصب و سرمایه ودُرّوگـُهـراند

«سعـــــدیا مــرد نکـــو نام نمیرد هر گز» 
«مرده آنست که نامــــش به نکوئی نبرند »(2)

پایان

———————————-
یاد داشت :
مصراعهای  دارای شماره های 1- و2 از   شیخ اجل وعارف  وفقیه بزرگ حضرت  سعدی  علیه الرحمه  به عاریت گرفته  شده است
محمد عزیز ( عزیزی)
جمعه : ساعت 22:20
 سیزدهم دلو سال 1391 هجری شمسی
مطابق به : بیستم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری

01-02-2013ویا برابر به :  میلادی

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *