به یاد دل شکستگان ملت مسلمان سوریـــه — محمد عزیز عزیزی

 

 

به یاد دل شکستگان ملت مسلمان سوریـــه

 


محمد عزیز عزیزی

 

از هر طرف فرشتـۀ رحمت صـدا کنـد

رحمت بر آنکه رحـــم به خلق خدا کنـد

 

بشکسته باد دست هر آنکس به هر کجا

با ظــُلم خــود فســـرده دل بینــوا کنـــد

 

یارب توئی پنــاه وامیـد ستمکشـان

هر دل شکسته بر درِ تو التجـا کنـد

 

یارب! قبول کن تو دعای آنکسی

ا زسـوز دلِ ببارگۀ تو دعا کنـد

 

ای خالق جهان تـو بفریاد مـا برس!

نمرود در زمــین تـو دوزخ بنا کنـد

 

کفرونفاق را تو نظـر کن به سوریـه
هر یک بمسلمین همه  جوروجفا کند

 

افســوس مسلمین به تماشا نشسته اند

کس نیست زخم ودرد مسلمان دوا کند!

 

یارب امید ما همه بر  تُست ای کریم!

لطفِ تو جمله حاجت مـارا روا کنــد

ذات خدای پاک «عزیز» است و«ذوانتقام»
   کاخِ «اسـد» خراب  وهمه برهـوا کنـد

پایان
——————————-
محمد عزیز( عزیزی)

چهارشنبه – ساعت 08:40

 


 ابیات ورباعیات چند در مورد  ارتش خون آشان نصیری

غفلت جهان از مسلمانان سوریه

 

افسوس جهان را که چنان گوش کر است

درســــوریه قتل عام نسل بشــر است

این جــرم ز دست دشمـــن دین ونفـــاق

افسوس! مسلمان که از آن بی خبر است

عزیزی- ساعت 19:05
31-12-2012


قتل عام در سوریه وسکوت مجامع جهانی

 

خداوندا ! به شام آخــر سحر نیست ؟

زقتـــلِ عــام آنجــا کس خبــر نیست

به خـون شصت هـزارانسـان مظلوم

جهــان را تا کنــون بر آن نظـر نیست

عزیزی – ساعت 00:15

03-01-2013

 

 

چهرۀ اصلی نُصَیریهای سوریه

 

کفر امروز چهره عریان کـــرده است

دشمنی با اهل ایمــــان کـــــرده است

«لا اله الا بشار » گــــوید بـــه خلق

چشم مومن را او گریان کرده است

عزیزی

 

شعار نـُــصیریهــا در سوریه

 

از زبان هــر نُــصیری این بیـــان

«لا الـــه الا بشـــار » اندر زبان

هر کسی گر اونگوید این شعار

زنده در قبر می کنندش بیگمــان

عزیزی- ساعت 20:45

 

 

زنده به گورگردن مسلمانان سوریه بواسطۀ

نگفتن شعار کفر آمیز «لا اله الا بشار اسد»

 

ارتش کُفر نـُصـَــیری را بــدان

«لا اله الا بشار » انــــدر زبان

مومنان را زنده درگور افگننــد

گر نگویند این  شعــار کفر شان

 

ای که گو ئی! « لا اله الا بشـار»

اوست  فرعونِ زمان ای هوشیار!

جمــلــۀ اعــوان و یا انصــار او

لشکرِ فرعـــون وهامان میشمــار

 

عزیزی- ساعت 19:25

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *